Baile     

Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le ábhair fhíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh.Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíonn gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is b'fhéidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás ghairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Torthaí |
 Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Éileamh

Bainisteoir Lóistín Oibríonn an Bainisteoir Lóistín in óstán. déanann forbhreathnú ar an nglanadh agus na dualgais chothabhála go léir, eagraíonn fostaíocht foirne agus a sceidil oibre.
Cuntasóir Déanann anailís ar fhaisnéis airgeadais agus ullmhaíonn tuarascálacha airgeadais chun taifead a choinneáil ar nithe cosúil le sócmhainní, dliteanais, brabús agus caillteanas, dliteanas cánach, nó gníomhaíochtaí airgeadais eile san eagraíocht.
Teicneoir Cuntasaíochta Ullmhaíonn agus soláthraíonn an Teicneoir Cuntasaíochta taifid airgeadais agus eolas do chuntasóirí agus do bhainisteoirí airgeadais.
Cúntóir Cuntas Cinntíonn an Cúntóir Cuntas oibriú agus rialú réidh na gcuntas, speansais agus córais mhórleabhair ghinearálta san áireamh.
Riarthóir Cuntas Bíonn an Riarthóir Cuntas freagrach as próiseáil laethúil sonrasc agus idirbheart airgeadais eile.
Ceannaire Foirne Cuntas Cabhraíonn an Ceannaire Foirne Cuntas le tosaíocht bainistíochta agus dáileadh oibre i rannóg na gcuntas.
Aisteoir Glacann Aisteoir páirt carachtair i ndrámaí. léiriúcháin agus fógraí do scannáin. don teilifís. raidió agus don stáitse.
Achtúire Úsáideann Achtúire modhanna matamaitice agus staitistice chun dóchúlachtaí airgeadais a mheas i dtionscadail a fhaightear sa tionscal árachais den mhórchuid.
Snáthaidpholladóir Tugann Snáthaidpholladóir cóir leighis do dhaoine breoite trí shnáthaidí a chur i bpáirteanna speisialta den chorp chun faoiseamh a thabhairt ó phian agus ó thinneas.
Bainisteoir Fógraíochta/CP Déanann an Bainisteoir Fógraíochta/CP feachtais fógraíochta a chruthú do chliant. Déanann sé/sí margaíocht agus pacáistiú ar tháirgí. taighde margaíochta. taispeántais agus cuireann seirbhísí caidrimh phoiblí eile ar fáil.
Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta Caitheann an Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta a h(am)ag tobsmaointeoireacht. ag pleanáil agus ag eagrú smaointe d’fhógraí nua.
Cóipscríbhneoir Fógraíochta Cuireann an téacs scríofa ar fáil le haghaidh fógraí. Mar shampla sluáin nó téacs d’fhógraí clóite nó bileoga eolais, nó ceolíní don raidió nó scripteanna d’fhógraí teilifíse.
Oibrithe Comhairleacha Cuireann oibrithe comhairleacha comhairle faoi rún, saor in aisce, neamhchlaonta ar fáil dá gcliaint. Oibríonn siad sa phobal, go háirithe le daoine leochaileacha a mbeadh treoir ag teastáil uathu faoina gcearta i réimsí éagsúla mar shampla dlí, airgeadas, cúrsaí sóisialta, cúrsaí fostaíochta agus ceisteanna ginearálta faoi chearta an tomhaltóra.
Suiteálaithe Aeróg agus Satailítí Cuireann isteach aeróga, satailítí agus miasa digiteacha do dhaoine ina dtithe, nó i dtithe ósta agus árasáin.
Innealtóir Aerloingseoireacht Oibríonn an tInnealtóir Aerloingseoireachta d’aerlínte. do dhéantúsóirí aerárthach. do chomhlachtaí léasúcháin aerárthaigh agus do chomhlachtaí eile a bhfuil baint acu le cothabháil. deisiú agus forchóiriú aerárthaigh.
Cigire Talmhaíochta Déanann an Cigire Talmhaíochta maoirseacht ar fhoirne rannóige agus monatóireacht ar chur i ngníomh scéimeanna éagsúla rialtais ag baint le talmhaíocht. bia agus foraoiseacht.
Cigire Talmhaíochta Oibríonn do ghníomhaireachtaí rialtais chun a chinntiú go bhfuil trádálaithe, feirmeoirí agus agraghnóthaí ag cloí leis na dlíthe agus na rialacháin chuí.
Oifigeach Talmhaíochta Cabhraíonn an tOifigeach Talmhaíochta le monatóireacht ar cur i ngníomh scéimeanna éagsúla Rialtais ag baint le Talmhaíocht. Bia agus Foraoiseacht.
Eolaí Talmhaíochta Bíonn i mbun gach gníomhaíocht a thagann faoi scáth an teidil Talmhaíocht agus i mbun an ghnó agus na seirbhísí a bhaineann leis an réimse sin.
Teicneoir Innealtóireachta Talmhaíochta Cuireann tacaíocht ar fáil d’innealtóirí i réimsí éagsúla, mar shampla táirgí nua a fhorbairt agus a thástáil do thionscal na feirmeoireachta, déanann seirbhísiú chun trealamh a chur isteach, a dheisiú agus a chothabháil.
Oibrí cabhrach/daonnúil De ghnáth bíonn oibrithe cabhrach/daonnúla ag obair i dtíortha eile, chun a chinntiú go ndéantar cúnamh daonnúil a dháileadh go héifeachtach ar dhaoine atá ina gcónaí in áiteanna ina raibh tubaiste de dhéantús an duine nó tubaiste nádúrtha.
Printíseach san Aerchór Bíonn Printíseach san Aerchór fostaithe le hAerchór na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Chóir a fhoghlaim.
Dalta san Aerchór Liostálann an Dalta seo san Aerchór chun oiliúint a fháil mar phíolóta ag eitilt gnáthaerárthach agus aerárthach comhraic.
Rialathóír Aerthráchta Maor tráchta na spéartha atá sa Rialtóir Aerthráchta. atá freagrach as comhordú agus stiúradh na n-aerárthach ar bhealaí eitilte.
Meicneoir/Innealtóir Aerárthaí Déanann an Meicneoir/tInnealtóir Aerárthaí deisiúcháin. seiceanna sábháilteachta agus cothabháil ar aerárthaigh.
Freastalaithe eitilte/taistil Tugann Freastalaithe eitilte/taistil aire do chúram compoird agus sábháilteachta na bpaisinéirí ar aerlíne. Taispeánann siad nósanna imeachta sábháilteachta. ullmhaíonn bia. seirbheálann béilí agus deochanna chomh maith le hearraí a dhíol le linn na heitilte.
Píolóta (Eitlíocht Sibhialta) Eitlíonn Píolóta aerárthach paisinéirí. ag déanamh maoirseachta ar chriú. ag oibriú agus monatóireacht rialtáin eitlíochta.
Láimhseálaí Bagáiste san Aerfort Bíonn na daoine seo freagrach as bagáiste a sheiceáil i gcoinne liostaí eitilte agus an bagáiste a thabhairt chuig an aerárthach nó chuig an gcrios iompair bgáiste.
Gníomhaire ag Seiceáil Isteach an Aerfoirt Forbhreathnaíonn an Gníomhaire seo paisinéirí ar a sroicheadh ag deasc ‘seiceáil isteach’ aerlíne.
Cúntóir Cúraim Otharchairr Bionn Pearsanra Cúraim Otharchairr i mbun othair a thabhairt chuig an ospidéal agus ón ospidéal faoi ghnáthchúisí, nó faoi chúinsí éigeandála. Is minic a bhíonn na hothair sin ina ndaoine scothaosta nó ina ndaoine faoi mhíbhuntáiste.
Oibrí Gairneoireachta Fóillíochta Bíonn i bhfeighil oibriú innealra éagsúil a úsáidtear sa timpeallacht gairneoireachta fóillíochta e.g. slacht a choinneáil ar thailte spóirt.
Ainéistéisí Is dochtúir cáilithe é/í Ainéistéisí le hoiliúint speisialaithe agus oibríonn sé/sí i rannóg máinliachta ospidéil. Cinntíonn an t-ainéistéisí go bhfuil othair ullmhaithe d’obráid. Go bhfuil siad compordach lena linn agus go ndéantar maoirseacht orthu ina dhiaidh.
Ceimiceoir Anailíseach Déanann Ceimiceoirí Anailíseacha staidéar ar chomhdhéanamh beacht ábhair nádúrtha agus shaorga.
Teicneoir Paiteolaíochta Anatamaíoch
Teicneoir Saotharlainne Ainmhithe Tugann aire d’ainmhithe saotharlainne nó déanann iad a phórú, ar ainmhithe iad a úsáidtear i dtaighde leighis, tréidliachta agus fiaclóireachta.
Beochantaóir Tugann an Beochantóir beatha do bheochan agus chartúin i scannáin agus fístéipeanna ach clár scéalta réamhphleanáilte a leanúint.
Beachlannóir/Coinneálaí Tráchtála Beach Ar fheirm thráchtála mealla cothaítear coirceoga beach áit a ndéantar mill, bailítear an mhill agus ansin déantar an mhill sin a dhíol.
Forbróir Aipeanna - Android / iOS
Seandálaí Cuardaíonn an Seandálaí eolas ar an am a chuaigh thart trí staidéar a dhéanamh ar dhéantáin ársa agus tochailt faoina gcoinne.
Ailtire Déanann Ailtire foirgnimh a dhearadh agus a phleanáil agus stiúrann sé/sí tógáil na bhfoirgneamh sin.
Teicneoir Ailtireachta Bíonn ról ag an Teicneoir Ailtireachta sa dearadh teicniúil comhordaitheach atá mar chuid den phróiseas tógála.
Cartlannaí Eagraíonn an Cartlannaí taifid chartlainne agus forbraíonn córais aicmithe ionas go mbeadh sé éasca rochtain a fháil ar ábhar cartlainne.
Printíseach Airm
Dalta. Fórsaí Cosanta Faigheann Dalta Airm oiliúint chun dul sna céimeanna coimisiúnta mar oifigeach Airm. atá ina cheannaire laistigh de na Buan-óglaigh. Soláthraíonn siad ceannasaíocht agus bainistíocht sa champa.
Earcach san Arm Liostálann an tEarcach le hÓglaigh na hÉireann chun oiliúint a fháil mar shaighdiúir.
Cumhartheiripeoir
Teiripeoir Ealaíne Is comhairleoir an Teiripeoir seo a speisialaíonn in ealaíona amhail na meáin sloinnte.
Riarthóir Ealaíon
Gníomhaire ealaíon / Tionscnóir
Bainisteoir Sócmhainní
Bainisteoir Fáilteachais Déanann an Bainisteoir Fáilteachais maoirsiú agus rialú ar reáchtáil óstáin nó comhlachta fóillíochta/fáilteachais agus cinntíonn go bhfuil na custaiméirí sásta.
Oifigeach Cúnta Foirne – Pleanáil Próiseálann an tOifigeach Cúnta Foirne sa Phleanáil iarratais phleanála agus gach ábhar bainteach. taifeadann dul chun cinn agus déileálann le fiosrúcháin.
Cuntais Chomhlachaithe
Stiúrthóir Comhlach
Réalteolaí Déanann Réalteolaí staidéar ar spás agus ar an gcruinne agus déanann léarscáileanna díobh. ag úsáid eolais ó theileascóip agus shatailítí.
Ceantálaí Luachálann Ceantálaí réadmhaoin agus eagraíonn díolacháin trí cheant.
Iniúchóir Is é is Iniúchóir é ná Cuntasóir Gairmiúil a fuair oiliúint sa bhreis tar éis cáiliúcháin.
Leictreoir Auto
Báicéir/Milseogaire Bácálann an Baicéir/Milseogaire arán agus milseogra de gach sórt agus déanann iad a mhaisiú.
Cúntóir Grúpaí Ceoil ar Thuras Cabhraíonn an Cúntóir seo le leagan amach teicniúil grúpa rac-cheoil nó popcheoil agus iad ar thuras.
Bainisteoir Bainc/Airgeadais Pleanálann. stiúrann agus comhordaíonn an Bainisteoir Bainc/Airgeadais gníomhaíochtaí oibrithe i mbanc/láthair airgeadais. Bunaíonn agus déanann sé/sí cothabháil ar chaidrimh le cliaint. forbhreathnaíonn an sreabhadh airgid agus ionstraimí airgeadais.
Oifigeach Bainc Oibríonn an tOifigeach Bainc ar chúl cuntair i mbrainse bainc ag cur i bhfeidhm dhualgais ghinearálta an bhainc.
Bainisteoir Beáir Bíonn Bainisteoir Beáir freagrach as oibriú iomlán an bheáir. stoc. airgead. earcaíocht agus oiliúint foirne san áireamh.
Bearbóir
Abhcóide Seasann an tAbhcóide do dhaoine i gcúirt ach a gcás a chur roimh bhreitheamh agus a gcás.
Foireann i mBeár Déanann an Fhoireann i mBeár freastal ar riaradh deochanna i dtithe leanna. i dtolglanna. in óstáin agus in ionaid fóillíochta.
Sciamheolaí Tairgeann Sciamheolaí cóireáil scéimhe don aghaidh agus don chorp do chliaint agus tugann comhairle dóibh maidir le cúram scéimhe.
Comhairleoir Scéimhe
Teiripeoir Scéimhe Cuireann cóireáil chosmaide ar fáil chomh maith le comhairle chun feabhas a chur ar chuma agus ar fholláine ghinearálta an chliaint.
Rúnaí Dátheangach nó Trítheangach Aistríonn. scríobhann agus déanann an Rúndaí Dátheangach nó Trítheangach ateangaireacht ar dhoiciméid i dteanga iasachta i dtimpeallacht oifige.
Speisialtóirí in Olltiomsú Sonraí Oibríonn le bailiúcháin sonraí agus déanann anailís ar olltiomsú sonraí a fhaightear ón ríomhaire agus ó úsáideoirí an idirlín.
Greamaitheoir/Deisitheoir Póstaer Deisíonn fógraí agus póstaeir ar chláir fógraí, ar chlárlaigh agus ar aonaid taispeántais agus deisíonn taispeántais dhigiteacha agus fógraí níos lú i spásanna poiblí agus ar scáthláin bhus
Bithcheimiceoir Déanann an Bithcheimiceoir staidéar ar cheimic ainmhithe agus phlandaí agus anailís ar a gcealla agus ar a bhfíocháin.
Bitheolaí/Micribhitheolaí Déanann an Bitheolaí/Micribhitheolaí staidéar agus anailís ar bheatha plandaí agus ainmhithe agus bailíonn siad eolas fúthu.
Teicneoir Saotharlainne Bitheolaíochta Oibríonn faoi mhaoirseacht an phríomheolaí, agus bíonn siad ina speisialtóirí ar ghnáth-thascanna praiticiúla riachtanacha sa taighde agus forbairt i réimsí amhail géineolaíocht, micribhitheolaíocht agus ceimic.
Eolaí Bithleighis Déanann raon trialacha saotharlainne agus eolaíochta mar chuid den phróiseas diagnóisithe agus cóireála galar.
Innealtóir Talmhaíochta Bíonn baint ag an Innealtóir Talmhaíochta le dearadh agus tógáil innealra talmhaíochta. córas agus foirgneamh.
Gobha
Gníomhaire Stoic Fola
Tógála Bád Tógann, deisíonn agus athchóiríonn cabhlacha agus feisteas i gcineálacha éagsúla bád, mar shampla luamha, báidíní agus caolbháid.
Garda Cosanta Cuireann seirbhís chosanta ar fáil do dhaoine cáiliúla/mór le rá.
Ceangaltóir Leabhar (Ceird) Bíonn baint ag an gCeangaltóir Leabhar le gach cuid den phróiseas clódóireachta tar éis priontála. ag úsáid teicnící láimhe agus uathoibríocha.
Leabharchoimeádaí / Cléireach Uimhríochta Láimhseálann an Leabharchoimeádaí/Cléireach Uimhríochta idirbhearta laethúla airgeadais an ghnó nó na heagraíochta.
Luibheolaí Déanann staidéar ar chealla, ar éabhlóid, ar ghéin, agus ar speicis éagsúla plandaí. Déanann iniúchadh ar an gcaoi a bhfásann plandaí agus ar cá bhfásann siad agus ar an tionchar a bhíonn ag ceimiceáin agus galair ar na plandaí sin.
Oibrí Grúdlainne Oibríonn sa phróiseas táirgthe beorach i ngrúdlann, ag ullmhú na gcomhábhar agus an trealaimh a bhíonn in úsáid sa phróiseas.
Bríceadóir Oibríonn an Brídeadóir ar láithreán tógála ag tógáil ballaí agus struchtúr eile ag úsáid brící. bloc nó ábhar eile.
Craoltóireacht - Láthreoir Déanann láithreoireacht in obair chraoltóireachta raidió agus teilifíse. D’fhéadfaidís cláir a chur i láthair, míreanna a nascadh le chéile, eolas a chur i láthair agus leithscéal a ghabháil d’éaradh seirbhíse.
Innealtóir Craoltóireachta Déanann trealamh a fhorbairt agus a chothabháil a bhíonn in úsáid sa chraoltóireacht teilifíse, raidió agus gréasáin agus cuireann tacaíocht ar fáil in úsáid an trealaimh sin.
Cúntóir Léiriúcháin Craolacháin
Oibrí Tógála Déanann an tOibrí Tógála tionscadail tógála. innealtóireacht shibhialta. innealtóireachta agus ailtireachta a mhaoirsiú. a rialú agus a chomhordú ar an láthair.
Innealtóir Seirbhísí Tógála Oibríonn an tInnealtóir Seirbhísí Tógála ar dhearadh. shuiteáil. chothabháil agus dhéantúsaíocht córas a bhfuil baint acu le foirgnimh agus an timpeallacht tógtha.
Oibrí Tógála Bíonn oibrithe tógála i mbun ábhair a bhogadh, trealamh a oibriú agus tochailt.
Bainisteoir Cumainn Foirgníochta Bíonn an fhreagracht fhoriomlán ar bhainisteoirí cumainn foirgníochta as feidhmiú éifeachtach agus as brabúsacht a mbrainse féin.
Teicneoir Foirgníochta
Tiománaí Bus Tiomáineann an Tiománaí seo bus ar bhealach seasta. ag bailiú paisinéirí ar an mbealach.
Comhairleoir Gnó Oibríonn le cliantchuideachtaí chun meastóireacht a dhéanamh ar a bpleananna gnó agus chun optamú a dhéanamh ar chostais fhadtéarmacha agus ar tháirgiúlacht.
Anailísí Gnó Dearann Anailísí Gnó córais ghnó agus déanann anailís orthu chun a n-éifeachtúlacht a optamú.
Sainchomhairleoir Gnó Cuireann comhairle oibiachtúil, saineolas agus scileanna speisialtóireachta ar fáil dá gcliaint, ag féachaint le luach a chruthú sa ghnó, an leas is fearr a bhaint as an bhfás nó feabhas a chur ar fheidhmíocht an ghnó.
Bainistíocht Gnó
Búistéir Oibríonn Búistéir i siopa búistéara ag ullmhú feola le díol leis an bpobal.

 Leathanach taispeána 1 de 7 leathanaigh