Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Bainisteoir Lóistín
Oibríonn an Bainisteoir Lóistín in óstán. déanann forbhreathnú ar an nglanadh agus na dualgais chothabhála go léir, eagraíonn fostaíocht foirne agus a sceidil oibre.
  Eolas
Cuntasóir
Déanann anailís ar fhaisnéis airgeadais agus ullmhaíonn tuarascálacha airgeadais chun taifead a choinneáil ar nithe cosúil le sócmhainní, dliteanais, brabús agus caillteanas, dliteanas cánach, nó gníomhaíochtaí airgeadais eile san eagraíocht.
  Eolas
Teicneoir Cuntasaíochta
Ullmhaíonn agus soláthraíonn an Teicneoir Cuntasaíochta taifid airgeadais agus eolas do chuntasóirí agus do bhainisteoirí airgeadais.
  Eolas
Cúntóir Cuntas
Cinntíonn an Cúntóir Cuntas oibriú agus rialú réidh na gcuntas, speansais agus córais mhórleabhair ghinearálta san áireamh.
  Eolas
Riarthóir Cuntas
Bíonn an Riarthóir Cuntas freagrach as próiseáil laethúil sonrasc agus idirbheart airgeadais eile.
  Eolas
Ceannaire Foirne Cuntas
Cabhraíonn an Ceannaire Foirne Cuntas le tosaíocht bainistíochta agus dáileadh oibre i rannóg na gcuntas.
  Eolas
Aisteoir
Glacann Aisteoir páirt carachtair i ndrámaí. léiriúcháin agus fógraí do scannáin. don teilifís. raidió agus don stáitse.
  Eolas
Achtúire
Úsáideann Achtúire modhanna matamaitice agus staitistice chun dóchúlachtaí airgeadais a mheas i dtionscadail a fhaightear sa tionscal árachais den mhórchuid.
  Eolas
Snáthaidpholladóir
Tugann Snáthaidpholladóir cóir leighis do dhaoine breoite trí shnáthaidí a chur i bpáirteanna speisialta den chorp chun faoiseamh a thabhairt ó phian agus ó thinneas.
  Eolas
Bainisteoir Fógraíochta/CP
Déanann an Bainisteoir Fógraíochta/CP feachtais fógraíochta a chruthú do chliant. Déanann sé/sí margaíocht agus pacáistiú ar tháirgí. taighde margaíochta. taispeántais agus cuireann seirbhísí caidrimh phoiblí eile ar fáil.
  Eolas
Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta
Caitheann an Stiúrthóir Ealaíne Fógraíochta a h(am)ag tobsmaointeoireacht. ag pleanáil agus ag eagrú smaointe d’fhógraí nua.
  Eolas
Cóipscríbhneoir Fógraíochta
Cuireann an téacs scríofa ar fáil le haghaidh fógraí. Mar shampla sluáin nó téacs d’fhógraí clóite nó bileoga eolais, nó ceolíní don raidió nó scripteanna d’fhógraí teilifíse.
  Eolas
Oibrithe Comhairleacha
Cuireann oibrithe comhairleacha comhairle faoi rún, saor in aisce, neamhchlaonta ar fáil dá gcliaint. Oibríonn siad sa phobal, go háirithe le daoine leochaileacha a mbeadh treoir ag teastáil uathu faoina gcearta i réimsí éagsúla mar shampla dlí, airgeadas, cúrsaí sóisialta, cúrsaí fostaíochta agus ceisteanna ginearálta faoi chearta an tomhaltóra.
  Eolas
Suiteálaithe Aeróg agus Satailítí
Cuireann isteach aeróga, satailítí agus miasa digiteacha do dhaoine ina dtithe, nó i dtithe ósta agus árasáin.
  Eolas
Innealtóir Aerloingseoireacht
Oibríonn an tInnealtóir Aerloingseoireachta d’aerlínte. do dhéantúsóirí aerárthach. do chomhlachtaí léasúcháin aerárthaigh agus do chomhlachtaí eile a bhfuil baint acu le cothabháil. deisiú agus forchóiriú aerárthaigh.
  Eolas
Cigire Talmhaíochta
Déanann an Cigire Talmhaíochta maoirseacht ar fhoirne rannóige agus monatóireacht ar chur i ngníomh scéimeanna éagsúla rialtais ag baint le talmhaíocht. bia agus foraoiseacht.
  Eolas
Cigire Talmhaíochta
Oibríonn do ghníomhaireachtaí rialtais chun a chinntiú go bhfuil trádálaithe, feirmeoirí agus agraghnóthaí ag cloí leis na dlíthe agus na rialacháin chuí.
  Eolas
Oifigeach Talmhaíochta
Cabhraíonn an tOifigeach Talmhaíochta le monatóireacht ar cur i ngníomh scéimeanna éagsúla Rialtais ag baint le Talmhaíocht. Bia agus Foraoiseacht.
  Eolas
Eolaí Talmhaíochta
Bíonn i mbun gach gníomhaíocht a thagann faoi scáth an teidil Talmhaíocht agus i mbun an ghnó agus na seirbhísí a bhaineann leis an réimse sin.
  Eolas
Teicneoir Innealtóireachta Talmhaíochta
Cuireann tacaíocht ar fáil d’innealtóirí i réimsí éagsúla, mar shampla táirgí nua a fhorbairt agus a thástáil do thionscal na feirmeoireachta, déanann seirbhísiú chun trealamh a chur isteach, a dheisiú agus a chothabháil.
  Eolas
Oibrí cabhrach/daonnúil
De ghnáth bíonn oibrithe cabhrach/daonnúla ag obair i dtíortha eile, chun a chinntiú go ndéantar cúnamh daonnúil a dháileadh go héifeachtach ar dhaoine atá ina gcónaí in áiteanna ina raibh tubaiste de dhéantús an duine nó tubaiste nádúrtha.
  Eolas
Printíseach san Aerchór
Bíonn Printíseach san Aerchór fostaithe le hAerchór na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Chóir a fhoghlaim.
  Eolas
Dalta san Aerchór
Liostálann an Dalta seo san Aerchór chun oiliúint a fháil mar phíolóta ag eitilt gnáthaerárthach agus aerárthach comhraic.
  Eolas
Rialathóír Aerthráchta
Maor tráchta na spéartha atá sa Rialtóir Aerthráchta. atá freagrach as comhordú agus stiúradh na n-aerárthach ar bhealaí eitilte.
  Eolas
Meicneoir/Innealtóir Aerárthaí
Déanann an Meicneoir/tInnealtóir Aerárthaí deisiúcháin. seiceanna sábháilteachta agus cothabháil ar aerárthaigh.
  Eolas
Freastalaithe eitilte/taistil
Tugann Freastalaithe eitilte/taistil aire do chúram compoird agus sábháilteachta na bpaisinéirí ar aerlíne. Taispeánann siad nósanna imeachta sábháilteachta. ullmhaíonn bia. seirbheálann béilí agus deochanna chomh maith le hearraí a dhíol le linn na heitilte.
  Eolas
Píolóta (Eitlíocht Sibhialta)
Eitlíonn Píolóta aerárthach paisinéirí. ag déanamh maoirseachta ar chriú. ag oibriú agus monatóireacht rialtáin eitlíochta.
  Eolas
Láimhseálaí Bagáiste san Aerfort
Bíonn na daoine seo freagrach as bagáiste a sheiceáil i gcoinne liostaí eitilte agus an bagáiste a thabhairt chuig an aerárthach nó chuig an gcrios iompair bgáiste.
  Eolas
Gníomhaire ag Seiceáil Isteach an Aerfoirt
Forbhreathnaíonn an Gníomhaire seo paisinéirí ar a sroicheadh ag deasc ‘seiceáil isteach’ aerlíne.
  Eolas
Cúntóir Cúraim Otharchairr
Bionn Pearsanra Cúraim Otharchairr i mbun othair a thabhairt chuig an ospidéal agus ón ospidéal faoi ghnáthchúisí, nó faoi chúinsí éigeandála. Is minic a bhíonn na hothair sin ina ndaoine scothaosta nó ina ndaoine faoi mhíbhuntáiste.
  Eolas
Oibrí Gairneoireachta Fóillíochta
Bíonn i bhfeighil oibriú innealra éagsúil a úsáidtear sa timpeallacht gairneoireachta fóillíochta e.g. slacht a choinneáil ar thailte spóirt.
  Eolas
Ainéistéisí
Is dochtúir cáilithe é/í Ainéistéisí le hoiliúint speisialaithe agus oibríonn sé/sí i rannóg mháinliachta ospidéil. Cinntíonn an t-ainéistéisí go bhfuil othair ullmhaithe d’obráid. go bhfuil siad compordach lena linn agus go ndéantar maoirseacht orthu ina dhiaidh.
  Eolas
Ceimiceoir Anailíseach
Déanann Ceimiceoirí Anailíseacha staidéar ar chomhdhéanamh beacht ábhair nádúrtha agus shaorga.
  Eolas
Teicneoir Saotharlainne Ainmhithe
Tugann aire d’ainmhithe saotharlainne nó déanann iad a phórú, ar ainmhithe iad a úsáidtear i dtaighde leighis, tréidliachta agus fiaclóireachta.
  Eolas
Déileálaí Seandachtaí
Bíonn Déileálaithe Seandachtaí i mbun míreanna bailitheora a cheannach agus a dhíol, ar míreanna iad a bhfuil luach ealaíne ag baint leo, nó luach mar gheall ar cé chomh maith a caomhnaíodh iad, cé chomh gann is atá siad nó mar gheall ar a n-aois.
  Eolas
Beachlannóir/Coinneálaí Tráchtála Beach
Ar fheirm thráchtála mealla cothaítear coirceoga beach áit a ndéantar mill, bailítear an mhill agus ansin déantar an mhill sin a dhíol.
  Eolas
Seandálaí
Cuardaíonn an Seandálaí eolas ar an am a chuaigh thart trí staidéar a dhéanamh ar dhéantáin ársa agus tochailt faoina gcoinne.
  Eolas
Ailtire
Déanann Ailtire foirgnimh a dhearadh. a phleanáil agus stiúrann sé/sí tógáil na bhfoirgneamh sin.
  Eolas
Teicneoir Ailtireachta
Bíonn ról ag an Teicneoir Ailtireachta sa dearadh teicniúil comhordaitheach atá mar chuid den phróiseas tógála.
  Eolas
Cartlannaí
Eagraíonn an Cartlannaí taifid chartlainne agus forbraíonn córais aicmithe ionas go mbeadh sé éasca rochtain a fháil ar ábhar cartlainne.
  Eolas
Printíseach san Arm
Bíonn Printíseach san Arm fostaithe le hArm na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Airm a fhoghlaim.
  Eolas
Dalta. Fórsaí Cosanta
Faigheann Dalta Airm oiliúint chun dul sna céimeanna coimisiúnta mar oifigeach Airm. atá ina cheannaire laistigh de na Buan-óglaigh. Soláthraíonn siad ceannasaíocht agus bainistíocht sa champa.
  Eolas
Earcach san Arm
Liostálann an tEarcach le hÓglaigh na hÉireann chun oiliúint a fháil mar shaighdiúir.
  Eolas
Teiripeoir Ealaíne
Is comhairleoir an Teiripeoir seo a speisialaíonn in ealaíona amhail na meáin sloinnte.
  Eolas
Oifigeach Cúnta Foirne – Pleanáil
Próiseálann an tOifigeach Cúnta Foirne sa Phleanáil iarratais phleanála agus gach ábhar bainteach. taifeadann dul chun cinn agus déileálann le fiosrúcháin.
  Eolas
Réalteolaí
Déanann Réalteolaí staidéar ar spás agus ar an gcruinne agus déanann léarscáileanna díobh. ag úsáid eolais ó theileascóip agus shatailítí.
  Eolas
Ceantálaí
Luachálann Ceantálaí réadmhaoin agus eagraíonn díolacháin trí cheant.
  Eolas
Iniúchóir
Is é is Iniúchóir é ná Cuntasóir Gairmiúil a fuair oiliúint sa bhreis tar éis cáiliúcháin.
  Eolas
Báicéir/Milseogaire
Bácálann an Baicéir/Milseogaire arán agus milseogra de gach sórt agus déanann iad a mhaisiú.
  Eolas
Cúntóir Grúpaí Ceoil ar Thuras
Cabhraíonn an Cúntóir seo le leagan amach teicniúil grúpa rac-cheoil nó popcheoil agus iad ar thuras.
  Eolas
Bainisteoir Bainc/Airgeadais
Pleanálann. stiúrann agus comhordaíonn an Bainisteoir Bainc/Airgeadais gníomhaíochtaí oibrithe i mbanc/láthair airgeadais. Bunaíonn agus déanann sé/sí cothabháil ar chaidrimh le cliaint. forbhreathnaíonn an sreabhadh airgid agus ionstraimí airgeadais.
  Eolas
Oifigeach Bainc
Oibríonn an tOifigeach Bainc ar chúl cuntair i mbrainse bainc ag cur i bhfeidhm dhualgais ghinearálta an bhainc.
  Eolas
Bainisteoir Beáir
Bíonn Bainisteoir Beáir freagrach as oibriú iomlán an bheáir. stoc. airgead. earcaíocht agus oiliúint foirne san áireamh.
  Eolas
Abhcóide
Seasann an tAbhcóide do dhaoine i gcúirt ach a gcás a chur roimh bhreitheamh agus ghiúiré.
  Eolas
Foireann i mBeár
Déanann an Fhoireann i mBeár freastal ar riaradh deochanna i dtithe leanna. i dtolglanna. in óstáin agus in ionaid fóillíochta.
  Eolas
Sciamheolaí
Tairgeann Sciamheolaí cóireáil scéimhe don aghaidh agus don chorp do chliaint agus tugann comhairle dóibh maidir le cúram scéimhe.
  Eolas
Teiripeoir Scéimhe
Cuireann cóireáil chosmaide ar fáil chomh maith le comhairle chun feabhas a chur ar chuma agus ar fholláine ghinearálta an chliaint.
  Eolas
Rúnaí Dátheangach nó Trítheangach
Aistríonn. scríobhann agus déanann an Rúndaí Dátheangach nó Trítheangach ateangaireacht ar dhoiciméid i dteanga iasachta i dtimpeallacht oifige.
  Eolas
Speisialtóirí in Olltiomsú Sonraí
Oibríonn le bailiúcháin sonraí agus déanann anailís ar olltiomsú sonraí a fhaightear ón ríomhaire agus ó úsáideoirí an idirlín.
  Eolas
Greamaitheoir/Deisitheoir Póstaer
Deisíonn fógraí agus póstaeir ar chláir fógraí, ar chlárlaigh agus ar aonaid taispeántais agus deisíonn taispeántais dhigiteacha agus fógraí níos lú i spásanna poiblí agus ar scáthláin bhus
  Eolas
Bithcheimiceoir
Déanann an Bithcheimiceoir staidéar ar cheimic ainmhithe agus phlandaí agus anailís ar a gcealla agus ar a bhfíocháin.
  Eolas
Bitheolaí/Micribhitheolaí
Déanann an Bitheolaí/Micribhitheolaí staidéar agus anailís ar bheatha plandaí agus ainmhithe agus bailíonn siad eolas fúthu.
  Eolas
Teicneoir Saotharlainne Bitheolaíochta
Oibríonn faoi mhaoirseacht an phríomheolaí, agus bíonn siad ina speisialtóirí ar ghnáth-thascanna praiticiúla riachtanacha sa taighde agus forbairt i réimsí amhail géineolaíocht, micribhitheolaíocht agus ceimic.
  Eolas
Eolaí Bithleighis
Déanann raon trialacha saotharlainne agus eolaíochta mar chuid den phróiseas diagnóisithe agus cóireála galar.
  Eolas
Innealtóir Talmhaíochta
Bíonn baint ag an Innealtóir Talmhaíochta le dearadh agus tógáil innealra talmhaíochta. córas agus foirgneamh.
  Eolas
Tógála Bád
Tógann, deisíonn agus athchóiríonn cabhlacha agus feisteas i gcineálacha éagsúla bád, mar shampla luamha, báidíní agus caolbháid.
  Eolas
Garda Cosanta
Cuireann seirbhís chosanta ar fáil do dhaoine cáiliúla/mór le rá.
  Eolas
Ceangaltóir Leabhar (Ceird)
Bíonn baint ag an gCeangaltóir Leabhar le gach cuid den phróiseas clódóireachta tar éis priontála. ag úsáid teicnící láimhe agus uathoibríocha.
  Eolas
Leabharchoimeádaí / Cléireach Uimhríochta
Láimhseálann an Leabharchoimeádaí/Cléireach Uimhríochta idirbhearta laethúla airgeadais an ghnó nó na heagraíochta.
  Eolas
Luibheolaí
Déanann staidéar ar chealla, ar éabhlóid, ar ghéin, agus ar speicis éagsúla plandaí. Déanann iniúchadh ar an gcaoi a bhfásann plandaí agus ar cá bhfásann siad agus ar an tionchar a bhíonn ag ceimiceáin agus galair ar na plandaí sin.
  Eolas
Oibrí Grúdlainne
Oibríonn sa phróiseas táirgthe beorach i ngrúdlann, ag ullmhú na gcomhábhar agus an trealaimh a bhíonn in úsáid sa phróiseas.
  Eolas
Bríceadóir
Oibríonn an Brídeadóir ar láithreán tógála ag tógáil ballaí agus struchtúr eile ag úsáid brící. bloc nó ábhar eile.
  Eolas
Craoltóireacht - Láthreoir
Déanann láithreoireacht in obair chraoltóireachta raidió agus teilifíse. D’fhéadfaidís cláir a chur i láthair, míreanna a nascadh le chéile, eolas a chur i láthair agus leithscéal a ghabháil d’éaradh seirbhíse.
  Eolas
Innealtóir Craoltóireachta
Déanann trealamh a fhorbairt agus a chothabháil a bhíonn in úsáid sa chraoltóireacht teilifíse, raidió agus gréasáin agus cuireann tacaíocht ar fáil in úsáid an trealaimh sin.
  Eolas
Oibrí Tógála
Déanann an tOibrí Tógála tionscadail tógála. innealtóireacht shibhialta. innealtóireachta agus ailtireachta a mhaoirsiú. a rialú agus a chomhordú ar an láthair.
  Eolas
Innealtóir Seirbhísí Tógála
Oibríonn an tInnealtóir Seirbhísí Tógála ar dhearadh. shuiteáil. chothabháil agus dhéantúsaíocht córas a bhfuil baint acu le foirgnimh agus an timpeallacht tógtha.
  Eolas
Oibrí Tógála
Bíonn oibrithe tógála i mbun ábhair a bhogadh, trealamh a oibriú agus tochailt.
  Eolas
Bainisteoir Cumainn Foirgníochta
Bíonn an fhreagracht fhoriomlán ar bhainisteoirí cumainn foirgníochta as feidhmiú éifeachtach agus as brabúsacht a mbrainse féin.
  Eolas
Tiománaí Bus
Tiomáineann an Tiománaí seo bus ar bhealach seasta. ag bailiú paisinéirí ar an mbealach.
  Eolas
Comhairleoir Gnó
Oibríonn le cliantchuideachtaí chun meastóireacht a dhéanamh ar a bpleananna gnó agus chun optamú a dhéanamh ar chostais fhadtéarmacha agus ar tháirgiúlacht.
  Eolas
Anailísí Gnó
Dearann Anailísí Gnó córais ghnó agus déanann anailís orthu chun a n-éifeachtúlacht a optamú.
  Eolas
Sainchomhairleoir Gnó
Cuireann comhairle oibiachtúil, saineolas agus scileanna speisialtóireachta ar fáil dá gcliaint, ag féachaint le luach a chruthú sa ghnó, an leas is fearr a bhaint as an bhfás nó feabhas a chur ar fheidhmíocht an ghnó.
  Eolas
Búistéir
Oibríonn Búistéir i siopa búistéara ag ullmhú feola le díol leis an bpobal.
  Eolas
Búistéir - Mórdhíol
Oibríonn an búistéir mórdhíola le mairteoil, uaineoil agus muiceoil le go mbeadh siad ullamh le díol le búistéirí miondíoltóra, bialanna, tithe ósta agus lónadóirí.
  Eolas
Déantóir Caibinéad
Speisialaíonn an Déantóir Caibindéad i ndéanamh píosaí troscán. amhail leabhragáin. cupaird agus vardrúis.
  Eolas
Teicneoir DRC
Úsáideann an Teicneoir DRC ríomhaire agus bogearraí speisialta chun líníochtaí agus dearthaí sonraithe a tháirgeadh.
  Eolas
Oibrí Ceamara
Oibríonn an tOibrí Ceamara an trealaimh ceamara atá ag teastail chun scannáin. fístéipeanna agus cláir theilifíse a dhéanamh.
  Eolas
Díoltóir Gluaisteán
Oibríonn an Díoltóir Gluaistán i ngaráiste nó i seomra taispeána gluaisteán ag díol gluaisteán leis an bpobal.
  Eolas
Teicneoir Cardashoithíoch
Bíonn i mbun oibriú an trealaimh a bhíonn in úsáid sa mháinliacht croí chun a chinntiú go mbeidh an trealaimh sin sábháilte agus go n-éireodh le hobráidí.
  Eolas
Comhairleoir Gairme
Oibríonn i gcoláistí 3ú leibhéal agus in ollscoileanna ag soláthar eolais agus treorach do mhic léinn maidir le dul chun cinn san oideachas nó post a fháil.
  Eolas
Siúinéir/ Saor Adhmaid
Úsáideann an Siúinéir/Saor Adhmaid uirlisí láimhe agus innealra gearrtha chun feistis agus troscán a dhéanamh as adhmad.
  Eolas
Feisteoir Cairpéad /Vinile
Gearrann. dealbhaíonn. cuireann an Feisteoir Cairpéad/Vinile síos agus feistíonn clúdaigh urlár in aon sórt foirgnimh.
  Eolas
Lóndadóir
Ullmhaíonn agus soláthraíonn an Lónadóir bia. deoch agus siamsaíocht d’ócáidí speisialta.
  Eolas
Beochantaóir
Tugann an Beochantóir beatha do bheochan agus chartúin i scannáin agus fístéipeanna ach clár scéalta réamhphleanáilte a leanúint.
  Eolas
Oibriú ag an gCuntar Amach
Oibríonn an tOibrí seo ag pointe díolacháin airgid i siopa nó in ollmhargadh ach airgead a ghearradh ar chustaiméirí do na hearraí ba mhaith leo a cheannach.
  Eolas
Innealtóir Ceimiceach
Déanann taighde, dearadh agus pleanáil ar phróisis a bhíonn in úsáid chun ceimiceáin a tháirgeadh.
  Eolas
Teicneoir Próisis i Monarcha Ceimiceáin
Déanann teicneoirí próisis i monarchana ceimiceán monatóireacht ar threalamh agus ar ghléasra a bhíonn in úsáid chun táirgí ceimice a dhéanamh mar shampla dathanna a úsáidtear i ruaimeanna, péinteanna, drugaí, cógais agus leasúchán.
  Eolas
Ceimiceoir
Déanann an Ceimiceoir taighde agus anailís ar ábhair agus ar dhéanmhas substaintí ceimiceacha.
  Eolas
Teicneoir Saotharlainne Ceimice
Cuireann an teicneoir saotharlainne ceimice cúnamh ar fháil don cheimiceoir. Cuireann an trealamh i bhfearas, ullmhaíonn agus déanann siad turgnaimh agus breacann siad síos torthaí.
  Eolas
Cúntóir Cúraim Leanaí
Cabhraíonn an Cúntóir Cúraim Leanaí le cúram leanaí i láithreáin chúraim leanaí éagsúla. cabhraíonn chomh maith le heagrú gníomhaíochtaí caithimh aimsire agus le monatóireacht ar leas ginearálta an linbh.
 Leathanach taispeána 1 de 6 leathanaigh