Baile     

Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le ábhair fhíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh.Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíonn gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is b'fhéidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás ghairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Torthaí |
 Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Éileamh

Altra Tréidliachta Cabhraíonn an tAltra Tréidliachta le Tréidlia i gcóireáil ainmhithe breoite agus gortaithe.
Báicéir/Milseogaire Bácálann an Baicéir/Milseogaire arán agus milseogra de gach sórt agus déanann iad a mhaisiú.
Bainisteoir Feirme Déanann an Bainisteoir Feirme maoirsiú agus bainistiú ar fheidhmiú na feirme.
Bainisteoir Feirme Éisc Déanann an Bainisteoir Feirme Éisc maoirsiú agus bainistiú ar fheidhmiú feirme éisc.
Bainisteoir Gortóireachta Déanann an Bainisteoir Gortóireachta maoirsiú agus bainistiú ar ionaid gharraíodóireachta nó úlloird.
Beachlannóir/Coinneálaí Tráchtála Beach Ar fheirm thráchtála mealla cothaítear coirceoga beach áit a ndéantar mill, bailítear an mhill agus ansin déantar an mhill sin a dhíol.
Bitheolaí Muirí Déanann staidéar ar ainmhithe, ar phlandaí agus ar orgánaigh mhicreascópacha sna farraigí.
Búistéir Oibríonn Búistéir i siopa búistéara ag ullmhú feola le díol leis an bpobal.
Búistéir - Mórdhíol Oibríonn an búistéir mórdhíola le mairteoil, uaineoil agus muiceoil le go mbeadh siad ullamh le díol le búistéirí miondíoltóra, bialanna, tithe ósta agus lónadóirí.
Cigire ISPCA Déanann cigirí ISPCA an dlí a fhorfheidhmiú mar a bhaineann le cúram, iompar agus leas ginearálta peataí, beostoic agus ainmhithe eile.
Cócaire faoi Oiliúint Cabhraíonn an Cócaire faoi Oiliúint le hullmhú. cócaireacht agus cur i láthair bia agus i reáchtáil na bialainne.
Cócaire Taosráin Déanann arán agus milseogra, mar shampla cístí agus brioscaí.
Coimeádaí Páirce Déanann an Coimeádaí Páirce cúram de pháirceanna spóirt agus d’airéiní amuigh faoin aer amhail galfchúrsaí agus cúirteanna leadóige.
Coimeádaí Zú Cuireann bia, cúram sláinte agus fothain ar fáil do na hainmhithe sa zú.
Comhairleoir in Ionad Garraíodóireachta Soláthraíonn an Comhairleoir in ionad Garraíodóireachta comhairle bhunúsach ghortóireachta agus gharraíodóireachta do chustaiméirí miondíola.
Crúdóir Sainfheidhmíonn an Crúdóir i ndéanamh agus feistis crúite capaill.
Cúntóir Stáblaí/Grúmaeir Déanann an Cúntóir Stáblaí/Grúmaeir cúram de chapaill agus de ghearrchapaill i stáblaí. ag tabhairt bia dóibh. á gcóireáil agus ag cinntiú go ndéanann na hainmhithe gleacaíocht.
Diaitéiteach Is duine an Diaitéiteach ar cás leo cad a itheann tú. cén fáth a n-itheann tú é agus cathain a itheann tú é.
Eolaí Comhshaoil Déanann staidéar ar thionchar gníomhaíochtaí daonna ar an gcomhshaol trí thástálacha a dhéanamh agus trí anailís a dhéanamh ar shonraí.
Eolaí Gairneoireachta Déanann eolaithe gairneoireachta staidéar ar an eolaíocht agus an teicneolaíocht a bhaineann le saothrú plandaí.
Eolaí sa Tionscal Déiríochta Oibríonn an tEolaí sa Tionscal Déiríochta ag leibhéil éagsúla sa tionscal déiríochta i bpoist mhaoirseachta agus bhainistíochta.
Feirmeoir Oibríonn ar fheirm ag tabhairt cabhrach don fheirmeoir nó do bhainisteoir na feirme lena an gcaoi a reáchtáiltear an fheirm.
Feirmeoir - Stoc Tirim
Foraoiseoir - Gairmiúil Bíonn i bhfeighil fáschoillte foraoise a bhainistiú, a chothabháil agus a chur.
Garraíodóir Oibrínn an Garraíodóir i ngairdín ag fás agus ag déanamh cúraim de phlandaí. de chrainn agus de thorthaí.
Gníomhaire Stoic Fola
Grúdaire Comhordaíonn. pleanálann agus reáchtálann Grúdaire an próiseas iomlán i ndéanamh beorach.
Grúmaire Madraí Cuireann grúmairí madraí comhairle ar fáil d’úinéirí maidir le cén chaoi cúram a dhéanamh dá madraí. Déanann siad madraí a ghrúmáil agus a bhearradh. Chomh maith leis sin, déanann siad crúba madraí a ghearradh nó a bhfiacla agus a gcluasa a ghlanadh.
Marcach Tugann an Marcach gleacaíocht do chapaill agus déanann marcaíocht orthu i rásaí iomaíocha d’úinéir an chapaill rása.
Marcach Imeachtaí Capall Déanann capaill a thraenáil agus a ullmhú do chomórtais ghairmiúla agus bíonn ag marcaíocht ar chapaill sna comórtais sin.
Oibrí Feirme Bíonn oibrithe feirme i mbun dualgais ghinearálta a bhaineann le feirm a rith.
Oibrí Foraoise Oibríonn an tOibrí Foraoise i bhforaois ag cabhrú leis an Oifigeach Foraoise i gcothabháil na foraoise.
Oibrí Gairneoireachta Fóillíochta Bíonn i bhfeighil oibriú innealra éagsúil a úsáidtear sa timpeallacht gairneoireachta fóillíochta e.g. slacht a choinneáil ar thailte spóirt.
Oibrí Gairneoireachta Tráchtála Déanann oibrithe gairneoireachta tráchtála stoc plandaí a fhás, tugann air dóibh agus ansin baineann iad chun iad a dhíol. D’fhéadfaidís a bheith ag spraeáil, ag mótú, ag prúnáil, ag piocadh nó ag grádú.
Oibrí Grúdlainne Oibríonn sa phróiseas táirgthe beorach i ngrúdlann, ag ullmhú na gcomhábhar agus an trealaimh a bhíonn in úsáid sa phróiseas.
Oibrí i Siopa Peataí Déanann cúram d’ainmhithe i siopa peataí, agus cuireann comhairle ar fáil do chustaiméirí faoin gcaoi aire a thabhairt do na hainmhithe a cheannaíonn siad.
Oifigeach Comhshaoil Déanann monatóireacht ar an tionchar ar an gcomhshaol a bheadh ag táirgí agus próisis éagsúla eagraíochta. D’fhéadfadh bheith ag plé go díreach le córas bainistithe comhshaoil a rith.
Oifigeach Longa
Oifigeach Sláinte Comhshaoil Déanann an tOifigeach Sláinte Comhshaoil imscrúdú ar ar chaighdeáin sláinte agus sláinteachais sa phobal.
Príomhchócaire Oibríonn an Príomhchócaire i gcistin ag ullmhú bia. ag eagrú soláthair agus ag maoirseacht foirne.
Saineolaí Cothúcháin Tugann an Saineolaí Cothúcháin comhairle faoi ghnéithe cothaíocha agus diatéiteacha táirgí bia agus is féidir baint a bheith acu le pleanáil agus cur i ngníomh aistí bia teiripeacha.
Scipéir Bíonn Scipéir freagrach as gach gné de reáchtáil agus chothabháil soithigh iascaireachta. chomh maith lena gcriú. Déanann siad na cinntí maidir le cá háit agus cathain le hiascaireacht. agus conas an t-iasc a dhíol.
Teagascóir Marcaíochta Tugann an Teagascóir Marcaíochtat traenáil agus treoir do dhaoine maidir le marcaíocht ar ghearrchapaill nó ar chapaill agus conas cúram a thabhairt dóibh i stáblaí.
Teicneoir Cardashoithíoch Bíonn i mbun oibriú an trealaimh a bhíonn in úsáid sa mháinliacht croí chun a chinntiú go mbeidh an trealaimh sin sábháilte agus go n-éireodh le hobráidí.
Teicneoir Innealtóireachta Talmhaíochta Cuireann tacaíocht ar fáil d’innealtóirí i réimsí éagsúla, mar shampla táirgí nua a fhorbairt agus a thástáil do thionscal na feirmeoireachta, déanann seirbhísiú chun trealamh a chur isteach, a dheisiú agus a chothabháil.
Teicneoir Paiteolaíochta Anatamaíoch
Teicneoir Saotharlainne Ainmhithe Tugann aire d’ainmhithe saotharlainne nó déanann iad a phórú, ar ainmhithe iad a úsáidtear i dtaighde leighis, tréidliachta agus fiaclóireachta.
Teicneolaí Comhshaoil Déanann an Teicneolaí Comhshaoil obair cháilíochta chomhshaoil i suíomh oifige agus lasmuigh den oifig.
Ullmhaitheoir Bia Cabhraíonn an tUllmhaitheoir Bia in ullmhú bia i gcistin. i mbialann. in óstán srl.