Baile     

Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le ábhair fhíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh.Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíonn gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is b'fhéidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás ghairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Torthaí |
 Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Éileamh

Abhcóide Seasann an tAbhcóide do dhaoine i gcúirt ach a gcás a chur roimh bhreitheamh agus a gcás.
Abhcóide treorach
Achtúire Úsáideann Achtúire modhanna matamaitice agus staitistice chun dóchúlachtaí airgeadais a mheas i dtionscadail a fhaightear sa tionscal árachais den mhórchuid.
Achtúire Praghsála
Aigéaneolaí Déanann Aigéaneolaí staidéar ar aigéin agus fharraigí an domhain. ar an gcaoi a n-oibríonn siad agus ar a ndéanann siad.
Ailtire Déanann Ailtire foirgnimh a dhearadh agus a phleanáil agus stiúrann sé/sí tógáil na bhfoirgneamh sin.
Ainéistéisí Is dochtúir cáilithe é/í Ainéistéisí le hoiliúint speisialaithe agus oibríonn sé/sí i rannóg máinliachta ospidéil. Cinntíonn an t-ainéistéisí go bhfuil othair ullmhaithe d’obráid. Go bhfuil siad compordach lena linn agus go ndéantar maoirseacht orthu ina dhiaidh.
Aisteoir Glacann Aisteoir páirt carachtair i ndrámaí. léiriúcháin agus fógraí do scannáin. don teilifís. raidió agus don stáitse.
Aistritheoir Aistríonn an tAistritheoir téacs agus doiciméid scríofa ó theanga amháin go teanga eile.
Altra - Leanaí Déanann altraí leanaí cúram de naíonáin, leanaí agus déagóirí. Baineann siad leas as a sainaithí chun freastal ar riachtanais ar leith na leanaí agus a dteaghlaigh agus chun fadhbanna a réiteach.
Altra - Oideasóir Déanann oideasú ar tháirgí leighis – seo ról nua d’altraí agus do chnáimhsigh in Éirinn.
Altra - Sláinte Phoiblí Is altra cláraithe cáilithe é/í an tAltra Sláinte Poiblí a chuireann raon seirbhísí cúraim sláinte ar fáil sa phobal.
Altra Déadach/Cúntóir Lialainne Oibríonn an tAltra Déadach/Cúntóir Lialainne mar chúntóir le fiaclóir in ospidéil dhéadacha agus i saotharlanna déadacha.
Altra Obrádlainne Comhordaíonn an tAltra Obrádlainne soláthar seirbhísí cúraim othair agus tacaíochta laistigh d’aonad máinliachta.
Altra Síciatrachta Cabhraíonn an tAltra Síciatrachta le daoine a meabhairshláinte a fheabhsú agus a chothabháil agus is féidir ról oideachais a bheith aige/aici maidir le cosc ar thinneas síciatrach.
Altra Tréidliachta Cabhraíonn an tAltra Tréidliachta le Tréidlia i gcóireáil ainmhithe breoite agus gortaithe.
Altra – Ginearálta Oibríonn an tAltra Ginearálta in ospidéal nó i gclinic ag déanamh cúraim d’othair agus ag cabhrú le dochtúirí agus máinlianna.
Altra – Míchumas Meabhrach Freastalaíonn an tAltra seo ar riachtanais speisialta daoine meabhair-éislinneacha. ag obair i seirbhísí cónaithe nó seirbhísí pobail.
Amharcmharsantóir Déanann taispeántais miondíola a dhearadh agus a chruthú d’fhuinneoga agus ranna na siopaí miondíola.
Amhránaí Canann Amhránaí le grúpa. le cór nó leis/léi féin. ag taifeadadh amhrán agus ag cur siamsaíochta ar fáil do dhaoine le taibhiú beo.
An Chéad Stiúrthóir Cúnta - Teilifís / Scannán
Anailísí Córas TF Déanann Anailísí Córas TF anailís ar riachtanais úsáideoirí deiridh ríomhairí agus scríobhann tuairiscí do ríomhchláraitheoirí agus do theicneoirí.
Anailísí Gnó Dearann Anailísí Gnó córais ghnó agus déanann anailís orthu chun a n-éifeachtúlacht a optamú.
Anailísí infheistíochta sinsearach
Anailísí Slabhra Soláthair Oibríonn chun feabhas a chur ar phróisis an tslabhra soláthair i réimsí amhail déantúsaíocht, miondíol agus lóistíocht.
Ateangaire

Aistríonn Ateangaire focail labhartha ó theanga amháin go teanga eile.

Báicéir/Milseogaire Bácálann an Baicéir/Milseogaire arán agus milseogra de gach sórt agus déanann iad a mhaisiú.
Bailitheoir Fiachais
Baincéir Corparáideach
Baincéir Infheistíochta Cuireann baincéirí infheistíochta seirbhísí airgeadais ar fáil do rialtais agus do chuideachtaí. Cuireann siad comhairle ar fáil ar shaincheisteanna dála scaireanna, tairiscintí táthcheangail, éadálacha agus cumaisc.
Bainisteoir Bainc/Airgeadais Pleanálann. stiúrann agus comhordaíonn an Bainisteoir Bainc/Airgeadais gníomhaíochtaí oibrithe i mbanc/láthair airgeadais. Bunaíonn agus déanann sé/sí cothabháil ar chaidrimh le cliaint. forbhreathnaíonn an sreabhadh airgid agus ionstraimí airgeadais.
Bainisteoir Beáir Bíonn Bainisteoir Beáir freagrach as oibriú iomlán an bheáir. stoc. airgead. earcaíocht agus oiliúint foirne san áireamh.
Bainisteoir Bialainne/Lónadóireachta Déanann an Bainisteoir Bialainne/Lónadóireachta maoirseacht ar reáchtáil bialainne. nó seirbhís lónadóireachta. agus iad a bhainistiú.
Bainisteoir Ceannaigh Déanann an Bainisteoir Ceannaigh pleanáil. stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí ceannaitheoirí. oifigigh cheannaigh agus oibrithe bainteacha a bhfuil ról acu i gceannach ábhar. táirgí agus seirbhísí.
Bainisteoir Cistí Pinsin Déanann bainisteoirí cistí pinsin scéimeanna pinsin a bhunú agus a bhainistiú d’fhostaithe.
Bainisteoir Córas Faisnéise Úsáideann an Bainisteoir ar Chórais Faisnéise eolas ar chórais ríomhaire chun riachtanais TF eagraíochta a bhainistiú.
Bainisteoir Cumainn Foirgníochta Bíonn an fhreagracht fhoriomlán ar bhainisteoirí cumainn foirgníochta as feidhmiú éifeachtach agus as brabúsacht a mbrainse féin.
Bainisteoir Cuntas Corparáideach Bíonn an Bainisteoir Cuntas Corparáideach freagrach as bainistíocht. anailís agus forbairt punainne do chliaint chorparáideacha.
Bainisteoir Díolacháin i dTeach Ósta Díolann táirgí agus seirbhísí óstaíochta le daoine agus grúpaí, cliaint chorparáideacha san áireamh.
Bainisteoir Díolachán - Miondíol Déanann maoirseacht dhíreach ar oibrithe i siopa miondíola nó i siopa ilrannach.
Bainisteoir Fáilteachais Déanann an Bainisteoir Fáilteachais maoirsiú agus rialú ar reáchtáil óstáin nó comhlachta fóillíochta/fáilteachais agus cinntíonn go bhfuil na custaiméirí sásta.
Bainisteoir Feirme Déanann an Bainisteoir Feirme maoirsiú agus bainistiú ar fheidhmiú na feirme.
Bainisteoir Feirme Éisc Déanann an Bainisteoir Feirme Éisc maoirsiú agus bainistiú ar fheidhmiú feirme éisc.
Bainisteoir Fógraíochta/CP Déanann an Bainisteoir Fógraíochta/CP feachtais fógraíochta a chruthú do chliant. Déanann sé/sí margaíocht agus pacáistiú ar tháirgí. taighde margaíochta. taispeántais agus cuireann seirbhísí caidrimh phoiblí eile ar fáil.
Bainisteoir Fóillíochta Déanann an Bainisteoir Fóillíochta maoirsiú agus bainistíocht ar reáchtáil áiseanna caithimh aimsire éagsúla.
Bainisteoir Ginearálta Feidhmeannach gnó é an bainisteoir ginearálta a dhéanann maoirseacht ar chuideachta nó ar eagraíocht ag feidhmiú i ról margaíochta agus díolacháin, agus a bhíonn i mbun gnáthghníomhaíochtaí eile gnó.
Bainisteoir Glantacháin Tirim
Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha agus Cumarsáide Bíonn an Bainisteoir seo freagrach as íomhá chorparáideach agus iompar gach cumarsáide seachtraí.
Bainisteoir Gortóireachta Déanann an Bainisteoir Gortóireachta maoirsiú agus bainistiú ar ionaid gharraíodóireachta nó úlloird.
Bainisteoir Léiriúcháin Scannán Cabhraíonn an Bainisteoir Léiriúcháin Scannán le léiritheoir. ag maoirsiú agus ag bainistiú léiriúcháin scannán. teilifíse nó stáitse.
Bainisteoir Lóistín Oibríonn an Bainisteoir Lóistín in óstán. déanann forbhreathnú ar an nglanadh agus na dualgais chothabhála go léir, eagraíonn fostaíocht foirne agus a sceidil oibre.
Bainisteoir Margaíochta / Cumarsáide Bíonn an Bainisteoir Margaíochta/Cumarsáide freagrach as feachtais mhargaíochta a reáchtáil chomh maith le fógraíocht nua a fhorbairt do chuideachta.
Bainisteoir Margaíochta Táirge Bíonn an Bainisteoir Margaíochta Táirge freagrach as pleanáil gnó agus soláthar eolais ar tháirgí chomh maith le tacaíocht don fhoireann díola.
Bainisteoir Miondíola Déanann an Bainisteoir Miondíola maoirseacht agus bainistiú ar asraon miondíola nó ar shiopa.
Bainisteoir Pictiúrlainne
Bainisteoir Rannóige Bíonn an Bainisteoir Rannóige freagrach as gach cuid den rannóg - bainistíocht foirne. a chinntiú go bhfuil caighdeáin arda de sheirbhís chustaiméara á soláthar agus ag comhlíonadh buiséid.
Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí
Bainisteoir Seirbhísí do Custaiméirí Déanann an Bainisteoir seo maoirseacht agus bainistíocht ar an rannóg seirbhísí do chustaiméirí i gcuideachta nó in eagraíocht.
Bainisteoir Siamsaíochta/Spóirt Déanann an Bainisteoir Siamsaíochta/Spóirt eagrú. bainistíocht agus riarachán ar gach ócáid a bhaineann le siamsaíocht agus spórt.
Bainisteoir Sláinte agus Sábháilteachta Bíonn an Bainisteoir Sláinte agus Sábháilteachta freagrach as measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le tionscadail agus cásanna a aithint ina bhfuil seans nach gcomhlíonfaidh an dearadh na cóid chleachtais riachtanacha.
Bainisteoir Sócmhainní
Bainisteoir Sóisearach Oifige Tosaigh Déanann an Bainisteoir Sóisearach Oifige Tosaigh maoirsiú ar obair fostaithe riaracháin oifige nó seirbhíse chun a chinntiú go bhfuil siad ag cloí le caighdeáin cháilíochta. le spriocdhátaí agus le nósanna imeachta cearta.
Bainisteoir Spá Déanann pleanáil, stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí Spá /Ionad Sláinte. Déanann comhordú ar chláir, ar sceidil agus déanann stiúradh ar fhoireann agus maoirseacht ar ghníomhaíochtaí airgeadais.
Bainisteoir Stáitse Déanann an Bainisteoir Stáitse maoirseacht agus bainistiú ar reáchtáil an stáitse le linn taibhiú amharclannach.
Bainisteoir Stórais Déanann an Bainisteoir Stórais pleanáil. stiúradh agus comhordú ar oibríochtaí stórais agus ar dháileacháin laistigh d’eagraíocht.
Bainisteoir Stórais Freagrach as bainistiú agus reáchtáil laethúil trádstórais.
Bainisteoir Suíomh - Teilifís / Scannán
Bainisteoir Táirge Sinsearach Digiteach
Bainisteoir Teicniúil Ilmheáin Bíonn an Bainisteoir Teicniúil Ilmheáin freagrach as comhordú teicniúil na gcodanna éagsúla den tionscadal ilmheáin.
Bainisteoir TF Déanann an Bainisteoir TF maoirsiú agus bainistiú ar reáchtáil na rannóige ríomhaireachta.
Bainisteoir Tionscadail Comhordaíonn an Bainisteoir Tionscadail gach gné de thionscadal agus cinntíonn sé/sí go gcríochnaíonn sé de réir an sceidil.
Bainisteoir Tionscadail Ilmheáin Go bunúsach, is éard atá i gceist le bainistiú tionscadail ná comhordú a dhéanamh ar acmhainní leis an sprioc tionscadail a chur i gcrích.
Bainisteoir Tionscadail TF Bainistíonn an Bainisteoir Tionscadail TF córais ríomhaireachta in eagraíocht agus déileálann le haon fhadhb a thagann chun cinn.
Bainisteoir Tionscadail. Dearadh Bogearraí Comhordaíonn an Bainisteoir Tionscadail - Dearadh Bogearraí forbairt agus dearadh bogearraí mar chuid d’fhoireann. Forbraíonn. cruthaíonn agus mionathraíonn sé/sí bogearraí feidhmchláir ríomhaire ginearálta nó sainchláir áirge.
Bainisteoir Urlár - Teilifís / Scannán
Bainisteoirí Acmhainní Daonna & Pearsanra Bíonn Bainisteoirí Acmhainní Daonna & Pearsanra freagrach as earcaíocht foirne. forbairt inmheánach foirne. oiliúint agus forbairt fostaithe.
Bainisteoirí Córas Ríomhaireachta Déanann an Bainisteoir Córas Ríomhaireachta pleanáil. stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí i réimsí amhail próiseáil sonraí leictreonacha. córais faisnéise. anailís chóras agus ríomhchlárú.
Bainistíocht Gnó
Bainistíocht Rialála & Scrúdaithe Anailísí Sinsearach
Beachlannóir/Coinneálaí Tráchtála Beach Ar fheirm thráchtála mealla cothaítear coirceoga beach áit a ndéantar mill, bailítear an mhill agus ansin déantar an mhill sin a dhíol.
Bearbóir
Beochantaóir Tugann an Beochantóir beatha do bheochan agus chartúin i scannáin agus fístéipeanna ach clár scéalta réamhphleanáilte a leanúint.
Bithcheimiceoir Déanann an Bithcheimiceoir staidéar ar cheimic ainmhithe agus phlandaí agus anailís ar a gcealla agus ar a bhfíocháin.
Bitheolaí Móilíneach Déanann taighde ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn roinnt córas sa chill, mar shampla idirghníomhaíocht idir DNA, RNA agus bithshintéis próitéin.
Bitheolaí Muirí Déanann staidéar ar ainmhithe, ar phlandaí agus ar orgánaigh mhicreascópacha sna farraigí.
Bitheolaí/Micribhitheolaí Déanann an Bitheolaí/Micribhitheolaí staidéar agus anailís ar bheatha plandaí agus ainmhithe agus bailíonn siad eolas fúthu.
Bláthadóir Eagraíonn agus dearann an Bláthadóir taispeántais agus crobhaingí bláthanna ag úsáid bláthanna agus plandaí.
Bleachtaire Siopa Bíonn bleachtaire siopa fostaithe chun gadaíocht a thabhairt faoi deara agus a chosc i siopaí.
Breitheamh Bíonn an breitheamh i gceannas na cúirte dlí agus déanann breithiúnais bunaithe ar an bhfianaise a chuirtear i láthair agus ar an reachtaíocht reatha, ábhartha.
Bríceadóir Oibríonn an Brídeadóir ar láithreán tógála ag tógáil ballaí agus struchtúr eile ag úsáid brící. bloc nó ábhar eile.
Bróicéir Árachais Socraíonn Bróicéir Árachais árachas do dhaoine agus do ghnóthaí agus cuireann comhairle orthu maidir le cúrsaí árachais.
Bróicéir Long
Bróicéir Tráchtearraí
Búistéir Oibríonn Búistéir i siopa búistéara ag ullmhú feola le díol leis an bpobal.
Búistéir - Mórdhíol Oibríonn an búistéir mórdhíola le mairteoil, uaineoil agus muiceoil le go mbeadh siad ullamh le díol le búistéirí miondíoltóra, bialanna, tithe ósta agus lónadóirí.
Caomhnóir Músaeim/Gailearaí Ealaíne Déanann caomhnóirí músaeim/gailearaí ealaíne míreanna a chaomhnú ionas nach lobhfaidh siad. De ghnáth déanann siad speisialú i gcineál amháin míre nó ábhair mar shampla teicstílí, troscán nó péintéireachtaí
Cartlannaí Eagraíonn an Cartlannaí taifid chartlainne agus forbraíonn córais aicmithe ionas go mbeadh sé éasca rochtain a fháil ar ábhar cartlainne.
Cartúnaí
Ceangaltóir Leabhar (Ceird) Bíonn baint ag an gCeangaltóir Leabhar le gach cuid den phróiseas clódóireachta tar éis priontála. ag úsáid teicnící láimhe agus uathoibríocha.
Ceann Acmhainní Daonna - Seirbhísí airgeadais

 Leathanach taispeána 1 de 7 leathanaigh