Thorthaí -

Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí
Eolas An Chéad Stiúrthóir Cúnta - Teilifís / Scannán
Eolas Oifigeach Longa
Eolas Abhcóide Seasann an tAbhcóide do dhaoine i gcúirt ach a gcás a chur roimh bhreitheamh agus ghiúiré.
Eolas Abhcóide treorach
Eolas Achtúire Úsáideann Achtúire modhanna matamaitice agus staitistice chun dóchúlachtaí airgeadais a mheas i dtionscadail a fhaightear sa tionscal árachais den mhórchuid.
Eolas Achtúire Praghsála
Eolas Aigéaneolaí Déanann Aigéaneolaí staidéar ar aigéin agus fharraigí an domhain. ar an gcaoi a n-oibríonn siad agus ar a ndéanann siad.
Eolas Ailtire Déanann Ailtire foirgnimh a dhearadh. a phleanáil agus stiúrann sé/sí tógáil na bhfoirgneamh sin.
Eolas Ainéistéisí Is dochtúir cáilithe é/í Ainéistéisí le hoiliúint speisialaithe agus oibríonn sé/sí i rannóg mháinliachta ospidéil. Cinntíonn an t-ainéistéisí go bhfuil othair ullmhaithe d’obráid. go bhfuil siad compordach lena linn agus go ndéantar maoirseacht orthu ina dhiaidh.
Eolas Aisteoir Glacann Aisteoir páirt carachtair i ndrámaí. léiriúcháin agus fógraí do scannáin. don teilifís. raidió agus don stáitse.
Eolas Aistritheoir Aistríonn an tAistritheoir téacs agus doiciméid scríofa ó theanga amháin go teanga eile.
Eolas Altra - Leanaí Déanann altraí leanaí cúram de naíonáin, leanaí agus déagóirí. Baineann siad leas as a sainaithí chun freastal ar riachtanais ar leith na leanaí agus a dteaghlaigh agus chun fadhbanna a réiteach.
Eolas Altra - Oideasóir Déanann oideasú ar tháirgí leighis – seo ról nua d’altraí agus do chnáimhsigh in Éirinn.
Eolas Altra - Sláinte Phoiblí Is altra cláraithe cáilithe é/í an tAltra Sláinte Poiblí a chuireann raon seirbhísí cúraim sláinte ar fáil sa phobal.
Eolas Altra Déadach/Cúntóir Lialainne Oibríonn an tAltra Déadach/Cúntóir Lialainne mar chúntóir le fiaclóir in ospidéil dhéadacha agus i saotharlanna déadacha.
Eolas Altra Obrádlainne Comhordaíonn an tAltra Obrádlainne soláthar seirbhísí cúraim othair agus tacaíochta laistigh d’aonad máinliachta.
Eolas Altra Síciatrachta Cabhraíonn an tAltra Síciatrachta le daoine a meabhairshláinte a fheabhsú agus a chothabháil agus is féidir ról oideachais a bheith aige/aici maidir le cosc ar thinneas síciatrach.
Eolas Altra Tréidliachta Cabhraíonn an tAltra Tréidliachta le Tréidlia i gcóireáil ainmhithe breoite agus gortaithe.
Eolas Altra – Ginearálta Oibríonn an tAltra Ginearálta in ospidéal nó i gclinic ag déanamh cúraim d’othair agus ag cabhrú le dochtúirí agus máinlianna.
Eolas Altra – Míchumas Meabhrach Freastalaíonn an tAltra seo ar riachtanais speisialta daoine meabhair-éislinneacha. ag obair i seirbhísí cónaithe nó seirbhísí pobail.
Eolas Amharcmharsantóir Déanann taispeántais miondíola a dhearadh agus a chruthú d’fhuinneoga agus ranna na siopaí miondíola.
Eolas Amhránaí Canann Amhránaí le grúpa. le cór nó leis/léi féin. ag taifeadadh amhrán agus ag cur siamsaíochta ar fáil do dhaoine le taibhiú beo.
Eolas Anailísí Córas TF Déanann Anailísí Córas TF anailís ar riachtanais úsáideoirí deiridh ríomhairí agus scríobhann tuairiscí do ríomhchláraitheoirí agus do theicneoirí.
Eolas Anailísí Gnó Dearann Anailísí Gnó córais ghnó agus déanann anailís orthu chun a n-éifeachtúlacht a optamú.
Eolas Anailísí infheistíochta sinsearach
Eolas Anailísí Slabhra Soláthair Oibríonn chun feabhas a chur ar phróisis an tslabhra soláthair i réimsí amhail déantúsaíocht, miondíol agus lóistíocht.
Eolas Ateangaire

Aistríonn Ateangaire focail labhartha ó theanga amháin go teanga eile.

Eolas Báicéir/Milseogaire Bácálann an Baicéir/Milseogaire arán agus milseogra de gach sórt agus déanann iad a mhaisiú.
Eolas Bailitheoir Fiachais
Eolas Baincéir Corparáideach
Eolas Baincéir Infheistíochta Cuireann baincéirí infheistíochta seirbhísí airgeadais ar fáil do rialtais agus do chuideachtaí. Cuireann siad comhairle ar fáil ar shaincheisteanna dála scaireanna, tairiscintí táthcheangail, éadálacha agus cumaisc.
Eolas Bainisteoir Bainc/Airgeadais Pleanálann. stiúrann agus comhordaíonn an Bainisteoir Bainc/Airgeadais gníomhaíochtaí oibrithe i mbanc/láthair airgeadais. Bunaíonn agus déanann sé/sí cothabháil ar chaidrimh le cliaint. forbhreathnaíonn an sreabhadh airgid agus ionstraimí airgeadais.
Eolas Bainisteoir Beáir Bíonn Bainisteoir Beáir freagrach as oibriú iomlán an bheáir. stoc. airgead. earcaíocht agus oiliúint foirne san áireamh.
Eolas Bainisteoir Bialainne/Lónadóireachta Déanann an Bainisteoir Bialainne/Lónadóireachta maoirseacht ar reáchtáil bialainne. nó seirbhís lónadóireachta. agus iad a bhainistiú.
Eolas Bainisteoir Ceannaigh Déanann an Bainisteoir Ceannaigh pleanáil. stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí ceannaitheoirí. oifigigh cheannaigh agus oibrithe bainteacha a bhfuil ról acu i gceannach ábhar. táirgí agus seirbhísí.
Eolas Bainisteoir Cistí Pinsin Déanann bainisteoirí cistí pinsin scéimeanna pinsin a bhunú agus a bhainistiú d’fhostaithe.
Eolas Bainisteoir Córas Faisnéise Úsáideann an Bainisteoir ar Chórais Faisnéise eolas ar chórais ríomhaire chun riachtanais TF eagraíochta a bhainistiú.
Eolas Bainisteoir Cumainn Foirgníochta Bíonn an fhreagracht fhoriomlán ar bhainisteoirí cumainn foirgníochta as feidhmiú éifeachtach agus as brabúsacht a mbrainse féin.
Eolas Bainisteoir Cuntas Corparáideach Bíonn an Bainisteoir Cuntas Corparáideach freagrach as bainistíocht. anailís agus forbairt punainne do chliaint chorparáideacha.
Eolas Bainisteoir Díolacháin i dTeach Ósta Díolann táirgí agus seirbhísí óstaíochta le daoine agus grúpaí, cliaint chorparáideacha san áireamh.
Eolas Bainisteoir Díolachán - Miondíol Déanann maoirseacht dhíreach ar oibrithe i siopa miondíola nó i siopa ilrannach.
Eolas Bainisteoir Fáilteachais Déanann an Bainisteoir Fáilteachais maoirsiú agus rialú ar reáchtáil óstáin nó comhlachta fóillíochta/fáilteachais agus cinntíonn go bhfuil na custaiméirí sásta.
Eolas Bainisteoir Feirme Déanann an Bainisteoir Feirme maoirsiú agus bainistiú ar fheidhmiú na feirme.
Eolas Bainisteoir Feirme Éisc Déanann an Bainisteoir Feirme Éisc maoirsiú agus bainistiú ar fheidhmiú feirme éisc.
Eolas Bainisteoir Fógraíochta/CP Déanann an Bainisteoir Fógraíochta/CP feachtais fógraíochta a chruthú do chliant. Déanann sé/sí margaíocht agus pacáistiú ar tháirgí. taighde margaíochta. taispeántais agus cuireann seirbhísí caidrimh phoiblí eile ar fáil.
Eolas Bainisteoir Fóillíochta Déanann an Bainisteoir Fóillíochta maoirsiú agus bainistíocht ar reáchtáil áiseanna caithimh aimsire éagsúla.
Eolas Bainisteoir Ginearálta Feidhmeannach gnó é an bainisteoir ginearálta a dhéanann maoirseacht ar chuideachta nó ar eagraíocht ag feidhmiú i ról margaíochta agus díolacháin, agus a bhíonn i mbun gnáthghníomhaíochtaí eile gnó.
Eolas Bainisteoir Glantacháin Tirim
Eolas Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha agus Cumarsáide Bíonn an Bainisteoir seo freagrach as íomhá chorparáideach agus iompar gach cumarsáide seachtraí.
Eolas Bainisteoir Gortóireachta Déanann an Bainisteoir Gortóireachta maoirsiú agus bainistiú ar ionaid gharraíodóireachta nó úlloird.
Eolas Bainisteoir Léiriúcháin Scannán Cabhraíonn an Bainisteoir Léiriúcháin Scannán le léiritheoir. ag maoirsiú agus ag bainistiú léiriúcháin scannán. teilifíse nó stáitse.
Eolas Bainisteoir Lóistín Oibríonn an Bainisteoir Lóistín in óstán. déanann forbhreathnú ar an nglanadh agus na dualgais chothabhála go léir, eagraíonn fostaíocht foirne agus a sceidil oibre.
Eolas Bainisteoir Margaíochta / Cumarsáide Bíonn an Bainisteoir Margaíochta/Cumarsáide freagrach as feachtais mhargaíochta a reáchtáil chomh maith le fógraíocht nua a fhorbairt do chuideachta.
Eolas Bainisteoir Margaíochta Táirge Bíonn an Bainisteoir Margaíochta Táirge freagrach as pleanáil gnó agus soláthar eolais ar tháirgí chomh maith le tacaíocht don fhoireann díola.
Eolas Bainisteoir Miondíola Déanann an Bainisteoir Miondíola maoirseacht agus bainistiú ar asraon miondíola nó ar shiopa.
Eolas Bainisteoir Pictiúrlainne
Eolas Bainisteoir Rannóige Bíonn an Bainisteoir Rannóige freagrach as gach cuid den rannóg - bainistíocht foirne. a chinntiú go bhfuil caighdeáin arda de sheirbhís chustaiméara á soláthar agus ag comhlíonadh buiséid.
Eolas Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí
Eolas Bainisteoir Seirbhísí do Custaiméirí Déanann an Bainisteoir seo maoirseacht agus bainistíocht ar an rannóg seirbhísí do chustaiméirí i gcuideachta nó in eagraíocht.
Eolas Bainisteoir Siamsaíochta/Spóirt Déanann an Bainisteoir Siamsaíochta/Spóirt eagrú. bainistíocht agus riarachán ar gach ócáid a bhaineann le siamsaíocht agus spórt.
Eolas Bainisteoir Sláinte agus Sábháilteachta Bíonn an Bainisteoir Sláinte agus Sábháilteachta freagrach as measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le tionscadail agus cásanna a aithint ina bhfuil seans nach gcomhlíonfaidh an dearadh na cóid chleachtais riachtanacha.
Eolas Bainisteoir Sócmhainní
Eolas Bainisteoir Sóisearach Oifige Tosaigh Déanann an Bainisteoir Sóisearach Oifige Tosaigh maoirsiú ar obair fostaithe riaracháin oifige nó seirbhíse chun a chinntiú go bhfuil siad ag cloí le caighdeáin cháilíochta. le spriocdhátaí agus le nósanna imeachta cearta.
Eolas Bainisteoir Spá Déanann pleanáil, stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí Spá /Ionad Sláinte. Déanann comhordú ar chláir, ar sceidil agus déanann stiúradh ar fhoireann agus maoirseacht ar ghníomhaíochtaí airgeadais.
Eolas Bainisteoir Stáitse Déanann an Bainisteoir Stáitse maoirseacht agus bainistiú ar reáchtáil an stáitse le linn taibhiú amharclannach.
Eolas Bainisteoir Stórais Déanann an Bainisteoir Stórais pleanáil. stiúradh agus comhordú ar oibríochtaí stórais agus ar dháileacháin laistigh d’eagraíocht.
Eolas Bainisteoir Stórais Freagrach as bainistiú agus reáchtáil laethúil trádstórais.
Eolas Bainisteoir Suíomh - Teilifís / Scannán
Eolas bainisteoir táirge sinsearach digiteach
Eolas Bainisteoir Teicniúil Ilmheáin Bíonn an Bainisteoir Teicniúil Ilmheáin freagrach as comhordú teicniúil na gcodanna éagsúla den tionscadal ilmheáin.
Eolas Bainisteoir TF Déanann an Bainisteoir TF maoirsiú agus bainistiú ar reáchtáil na rannóige ríomhaireachta.
Eolas Bainisteoir Tionscadail Comhordaíonn an Bainisteoir Tionscadail gach gné de thionscadal agus cinntíonn sé/sí go gcríochnaíonn sé de réir an sceidil.
Eolas Bainisteoir Tionscadail Ilmheáin Go bunúsach, is éard atá i gceist le bainistiú tionscadail ná comhordú a dhéanamh ar acmhainní leis an sprioc tionscadail a chur i gcrích.
Eolas Bainisteoir Tionscadail TF Bainistíonn an Bainisteoir Tionscadail TF córais ríomhaireachta in eagraíocht agus déileálann le haon fhadhb a thagann chun cinn.
Eolas Bainisteoir Tionscadail. Dearadh Bogearraí Comhordaíonn an Bainisteoir Tionscadail - Dearadh Bogearraí forbairt agus dearadh bogearraí mar chuid d’fhoireann. Forbraíonn. cruthaíonn agus mionathraíonn sé/sí bogearraí feidhmchláir ríomhaire ginearálta nó sainchláir áirge.
Eolas Bainisteoir Urlár - Teilifís / Scannán
Eolas Bainisteoirí Acmhainní Daonna & Pearsanra Bíonn Bainisteoirí Acmhainní Daonna & Pearsanra freagrach as earcaíocht foirne. forbairt inmheánach foirne. oiliúint agus forbairt fostaithe.
Eolas Bainisteoirí Córas Ríomhaireachta Déanann an Bainisteoir Córas Ríomhaireachta pleanáil. stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí i réimsí amhail próiseáil sonraí leictreonacha. córais faisnéise. anailís chóras agus ríomhchlárú.
Eolas Bainistíocht Gnó
Eolas Bainistíocht Rialála & Scrúdaithe Anailísí Sinsearach
Eolas Beachlannóir/Coinneálaí Tráchtála Beach Ar fheirm thráchtála mealla cothaítear coirceoga beach áit a ndéantar mill, bailítear an mhill agus ansin déantar an mhill sin a dhíol.
Eolas Bearbóir
Eolas Beochantaóir Tugann an Beochantóir beatha do bheochan agus chartúin i scannáin agus fístéipeanna ach clár scéalta réamhphleanáilte a leanúint.
Eolas Bithcheimiceoir Déanann an Bithcheimiceoir staidéar ar cheimic ainmhithe agus phlandaí agus anailís ar a gcealla agus ar a bhfíocháin.
Eolas Bitheolaí Móilíneach Déanann taighde ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn roinnt córas sa chill, mar shampla idirghníomhaíocht idir DNA, RNA agus bithshintéis próitéin.
Eolas Bitheolaí Muirí Déanann staidéar ar ainmhithe, ar phlandaí agus ar orgánaigh mhicreascópacha sna farraigí.
Eolas Bitheolaí/Micribhitheolaí Déanann an Bitheolaí/Micribhitheolaí staidéar agus anailís ar bheatha plandaí agus ainmhithe agus bailíonn siad eolas fúthu.
Eolas Bláthadóir Eagraíonn agus dearann an Bláthadóir taispeántais agus crobhaingí bláthanna ag úsáid bláthanna agus plandaí.
Eolas Bleachtaire Siopa Bíonn bleachtaire siopa fostaithe chun gadaíocht a thabhairt faoi deara agus a chosc i siopaí.
Eolas Breitheamh Bíonn an breitheamh i gceannas na cúirte dlí agus déanann breithiúnais bunaithe ar an bhfianaise a chuirtear i láthair agus ar an reachtaíocht reatha, ábhartha.
Eolas Bríceadóir Oibríonn an Brídeadóir ar láithreán tógála ag tógáil ballaí agus struchtúr eile ag úsáid brící. bloc nó ábhar eile.
Eolas Bróicéir Árachais Socraíonn Bróicéir Árachais árachas do dhaoine agus do ghnóthaí agus cuireann comhairle orthu maidir le cúrsaí árachais.
Eolas Bróicéir Long
Eolas Bróicéir Tráchtearraí
Eolas Búistéir Oibríonn Búistéir i siopa búistéara ag ullmhú feola le díol leis an bpobal.
Eolas Búistéir - Mórdhíol Oibríonn an búistéir mórdhíola le mairteoil, uaineoil agus muiceoil le go mbeadh siad ullamh le díol le búistéirí miondíoltóra, bialanna, tithe ósta agus lónadóirí.
Eolas Caomhnóir Músaeim/Gailearaí Ealaíne Déanann caomhnóirí músaeim/gailearaí ealaíne míreanna a chaomhnú ionas nach lobhfaidh siad. De ghnáth déanann siad speisialú i gcineál amháin míre nó ábhair mar shampla teicstílí, troscán nó péintéireachtaí
Eolas Cartlannaí Eagraíonn an Cartlannaí taifid chartlainne agus forbraíonn córais aicmithe ionas go mbeadh sé éasca rochtain a fháil ar ábhar cartlainne.
Eolas Cartúnaí
Eolas Ceangaltóir Leabhar (Ceird) Bíonn baint ag an gCeangaltóir Leabhar le gach cuid den phróiseas clódóireachta tar éis priontála. ag úsáid teicnící láimhe agus uathoibríocha.
 Leathanach taispeána 1 de 7 leathanaigh