Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
An Chéad Stiúrthóir Cúnta - Teilifís / Scannán
  Eolas
Oifigeach Longa
  Eolas
Abhcóide
Seasann an tAbhcóide do dhaoine i gcúirt ach a gcás a chur roimh bhreitheamh agus ghiúiré.
  Eolas
Abhcóide treorach
  Eolas
Achtúire
Úsáideann Achtúire modhanna matamaitice agus staitistice chun dóchúlachtaí airgeadais a mheas i dtionscadail a fhaightear sa tionscal árachais den mhórchuid.
  Eolas
Achtúire Praghsála
  Eolas
Aigéaneolaí
Déanann Aigéaneolaí staidéar ar aigéin agus fharraigí an domhain. ar an gcaoi a n-oibríonn siad agus ar a ndéanann siad.
  Eolas
Ailtire
Déanann Ailtire foirgnimh a dhearadh. a phleanáil agus stiúrann sé/sí tógáil na bhfoirgneamh sin.
  Eolas
Ainéistéisí
Is dochtúir cáilithe é/í Ainéistéisí le hoiliúint speisialaithe agus oibríonn sé/sí i rannóg mháinliachta ospidéil. Cinntíonn an t-ainéistéisí go bhfuil othair ullmhaithe d’obráid. go bhfuil siad compordach lena linn agus go ndéantar maoirseacht orthu ina dhiaidh.
  Eolas
Aisteoir
Glacann Aisteoir páirt carachtair i ndrámaí. léiriúcháin agus fógraí do scannáin. don teilifís. raidió agus don stáitse.
  Eolas
Aistritheoir
Aistríonn an tAistritheoir téacs agus doiciméid scríofa ó theanga amháin go teanga eile.
  Eolas
Altra - Leanaí
Déanann altraí leanaí cúram de naíonáin, leanaí agus déagóirí. Baineann siad leas as a sainaithí chun freastal ar riachtanais ar leith na leanaí agus a dteaghlaigh agus chun fadhbanna a réiteach.
  Eolas
Altra - Oideasóir
Déanann oideasú ar tháirgí leighis – seo ról nua d’altraí agus do chnáimhsigh in Éirinn.
  Eolas
Altra - Sláinte Phoiblí
Is altra cláraithe cáilithe é/í an tAltra Sláinte Poiblí a chuireann raon seirbhísí cúraim sláinte ar fáil sa phobal.
  Eolas
Altra Déadach/Cúntóir Lialainne
Oibríonn an tAltra Déadach/Cúntóir Lialainne mar chúntóir le fiaclóir in ospidéil dhéadacha agus i saotharlanna déadacha.
  Eolas
Altra Obrádlainne
Comhordaíonn an tAltra Obrádlainne soláthar seirbhísí cúraim othair agus tacaíochta laistigh d’aonad máinliachta.
  Eolas
Altra Síciatrachta
Cabhraíonn an tAltra Síciatrachta le daoine a meabhairshláinte a fheabhsú agus a chothabháil agus is féidir ról oideachais a bheith aige/aici maidir le cosc ar thinneas síciatrach.
  Eolas
Altra Tréidliachta
Cabhraíonn an tAltra Tréidliachta le Tréidlia i gcóireáil ainmhithe breoite agus gortaithe.
  Eolas
Altra – Ginearálta
Oibríonn an tAltra Ginearálta in ospidéal nó i gclinic ag déanamh cúraim d’othair agus ag cabhrú le dochtúirí agus máinlianna.
  Eolas
Altra – Míchumas Meabhrach
Freastalaíonn an tAltra seo ar riachtanais speisialta daoine meabhair-éislinneacha. ag obair i seirbhísí cónaithe nó seirbhísí pobail.
  Eolas
Amharcmharsantóir
Déanann taispeántais miondíola a dhearadh agus a chruthú d’fhuinneoga agus ranna na siopaí miondíola.
  Eolas
Amhránaí
Canann Amhránaí le grúpa. le cór nó leis/léi féin. ag taifeadadh amhrán agus ag cur siamsaíochta ar fáil do dhaoine le taibhiú beo.
  Eolas
Anailísí Córas TF
Déanann Anailísí Córas TF anailís ar riachtanais úsáideoirí deiridh ríomhairí agus scríobhann tuairiscí do ríomhchláraitheoirí agus do theicneoirí.
  Eolas
Anailísí Gnó
Dearann Anailísí Gnó córais ghnó agus déanann anailís orthu chun a n-éifeachtúlacht a optamú.
  Eolas
Anailísí infheistíochta sinsearach
  Eolas
Anailísí Slabhra Soláthair
Oibríonn chun feabhas a chur ar phróisis an tslabhra soláthair i réimsí amhail déantúsaíocht, miondíol agus lóistíocht.
  Eolas
Ateangaire

Aistríonn Ateangaire focail labhartha ó theanga amháin go teanga eile.

  Eolas
Báicéir/Milseogaire
Bácálann an Baicéir/Milseogaire arán agus milseogra de gach sórt agus déanann iad a mhaisiú.
  Eolas
Bailitheoir Fiachais
  Eolas
Baincéir Corparáideach
  Eolas
Baincéir Infheistíochta
Cuireann baincéirí infheistíochta seirbhísí airgeadais ar fáil do rialtais agus do chuideachtaí. Cuireann siad comhairle ar fáil ar shaincheisteanna dála scaireanna, tairiscintí táthcheangail, éadálacha agus cumaisc.
  Eolas
Bainisteoir Bainc/Airgeadais
Pleanálann. stiúrann agus comhordaíonn an Bainisteoir Bainc/Airgeadais gníomhaíochtaí oibrithe i mbanc/láthair airgeadais. Bunaíonn agus déanann sé/sí cothabháil ar chaidrimh le cliaint. forbhreathnaíonn an sreabhadh airgid agus ionstraimí airgeadais.
  Eolas
Bainisteoir Beáir
Bíonn Bainisteoir Beáir freagrach as oibriú iomlán an bheáir. stoc. airgead. earcaíocht agus oiliúint foirne san áireamh.
  Eolas
Bainisteoir Bialainne/Lónadóireachta
Déanann an Bainisteoir Bialainne/Lónadóireachta maoirseacht ar reáchtáil bialainne. nó seirbhís lónadóireachta. agus iad a bhainistiú.
  Eolas
Bainisteoir Ceannaigh
Déanann an Bainisteoir Ceannaigh pleanáil. stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí ceannaitheoirí. oifigigh cheannaigh agus oibrithe bainteacha a bhfuil ról acu i gceannach ábhar. táirgí agus seirbhísí.
  Eolas
Bainisteoir Cistí Pinsin
Déanann bainisteoirí cistí pinsin scéimeanna pinsin a bhunú agus a bhainistiú d’fhostaithe.
  Eolas
Bainisteoir Córas Faisnéise
Úsáideann an Bainisteoir ar Chórais Faisnéise eolas ar chórais ríomhaire chun riachtanais TF eagraíochta a bhainistiú.
  Eolas
Bainisteoir Cumainn Foirgníochta
Bíonn an fhreagracht fhoriomlán ar bhainisteoirí cumainn foirgníochta as feidhmiú éifeachtach agus as brabúsacht a mbrainse féin.
  Eolas
Bainisteoir Cuntas Corparáideach
Bíonn an Bainisteoir Cuntas Corparáideach freagrach as bainistíocht. anailís agus forbairt punainne do chliaint chorparáideacha.
  Eolas
Bainisteoir Díolacháin i dTeach Ósta
Díolann táirgí agus seirbhísí óstaíochta le daoine agus grúpaí, cliaint chorparáideacha san áireamh.
  Eolas
Bainisteoir Díolachán - Miondíol
Déanann maoirseacht dhíreach ar oibrithe i siopa miondíola nó i siopa ilrannach.
  Eolas
Bainisteoir Fáilteachais
Déanann an Bainisteoir Fáilteachais maoirsiú agus rialú ar reáchtáil óstáin nó comhlachta fóillíochta/fáilteachais agus cinntíonn go bhfuil na custaiméirí sásta.
  Eolas
Bainisteoir Feirme
Déanann an Bainisteoir Feirme maoirsiú agus bainistiú ar fheidhmiú na feirme.
  Eolas
Bainisteoir Feirme Éisc
Déanann an Bainisteoir Feirme Éisc maoirsiú agus bainistiú ar fheidhmiú feirme éisc.
  Eolas
Bainisteoir Fógraíochta/CP
Déanann an Bainisteoir Fógraíochta/CP feachtais fógraíochta a chruthú do chliant. Déanann sé/sí margaíocht agus pacáistiú ar tháirgí. taighde margaíochta. taispeántais agus cuireann seirbhísí caidrimh phoiblí eile ar fáil.
  Eolas
Bainisteoir Fóillíochta
Déanann an Bainisteoir Fóillíochta maoirsiú agus bainistíocht ar reáchtáil áiseanna caithimh aimsire éagsúla.
  Eolas
Bainisteoir Ginearálta
Feidhmeannach gnó é an bainisteoir ginearálta a dhéanann maoirseacht ar chuideachta nó ar eagraíocht ag feidhmiú i ról margaíochta agus díolacháin, agus a bhíonn i mbun gnáthghníomhaíochtaí eile gnó.
  Eolas
Bainisteoir Glantacháin Tirim
  Eolas
Bainisteoir Gnóthaí Corparáideacha agus Cumarsáide
Bíonn an Bainisteoir seo freagrach as íomhá chorparáideach agus iompar gach cumarsáide seachtraí.
  Eolas
Bainisteoir Gortóireachta
Déanann an Bainisteoir Gortóireachta maoirsiú agus bainistiú ar ionaid gharraíodóireachta nó úlloird.
  Eolas
Bainisteoir Léiriúcháin Scannán
Cabhraíonn an Bainisteoir Léiriúcháin Scannán le léiritheoir. ag maoirsiú agus ag bainistiú léiriúcháin scannán. teilifíse nó stáitse.
  Eolas
Bainisteoir Lóistín
Oibríonn an Bainisteoir Lóistín in óstán. déanann forbhreathnú ar an nglanadh agus na dualgais chothabhála go léir, eagraíonn fostaíocht foirne agus a sceidil oibre.
  Eolas
Bainisteoir Margaíochta / Cumarsáide
Bíonn an Bainisteoir Margaíochta/Cumarsáide freagrach as feachtais mhargaíochta a reáchtáil chomh maith le fógraíocht nua a fhorbairt do chuideachta.
  Eolas
Bainisteoir Margaíochta Táirge
Bíonn an Bainisteoir Margaíochta Táirge freagrach as pleanáil gnó agus soláthar eolais ar tháirgí chomh maith le tacaíocht don fhoireann díola.
  Eolas
Bainisteoir Miondíola
Déanann an Bainisteoir Miondíola maoirseacht agus bainistiú ar asraon miondíola nó ar shiopa.
  Eolas
Bainisteoir Pictiúrlainne
  Eolas
Bainisteoir Rannóige
Bíonn an Bainisteoir Rannóige freagrach as gach cuid den rannóg - bainistíocht foirne. a chinntiú go bhfuil caighdeáin arda de sheirbhís chustaiméara á soláthar agus ag comhlíonadh buiséid.
  Eolas
Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí
  Eolas
Bainisteoir Seirbhísí do Custaiméirí
Déanann an Bainisteoir seo maoirseacht agus bainistíocht ar an rannóg seirbhísí do chustaiméirí i gcuideachta nó in eagraíocht.
  Eolas
Bainisteoir Siamsaíochta/Spóirt
Déanann an Bainisteoir Siamsaíochta/Spóirt eagrú. bainistíocht agus riarachán ar gach ócáid a bhaineann le siamsaíocht agus spórt.
  Eolas
Bainisteoir Sláinte agus Sábháilteachta
Bíonn an Bainisteoir Sláinte agus Sábháilteachta freagrach as measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a bhaineann le tionscadail agus cásanna a aithint ina bhfuil seans nach gcomhlíonfaidh an dearadh na cóid chleachtais riachtanacha.
  Eolas
Bainisteoir Sócmhainní
  Eolas
Bainisteoir Sóisearach Oifige Tosaigh
Déanann an Bainisteoir Sóisearach Oifige Tosaigh maoirsiú ar obair fostaithe riaracháin oifige nó seirbhíse chun a chinntiú go bhfuil siad ag cloí le caighdeáin cháilíochta. le spriocdhátaí agus le nósanna imeachta cearta.
  Eolas
Bainisteoir Spá
Déanann pleanáil, stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí Spá /Ionad Sláinte. Déanann comhordú ar chláir, ar sceidil agus déanann stiúradh ar fhoireann agus maoirseacht ar ghníomhaíochtaí airgeadais.
  Eolas
Bainisteoir Stáitse
Déanann an Bainisteoir Stáitse maoirseacht agus bainistiú ar reáchtáil an stáitse le linn taibhiú amharclannach.
  Eolas
Bainisteoir Stórais
Déanann an Bainisteoir Stórais pleanáil. stiúradh agus comhordú ar oibríochtaí stórais agus ar dháileacháin laistigh d’eagraíocht.
  Eolas
Bainisteoir Stórais
Freagrach as bainistiú agus reáchtáil laethúil trádstórais.
  Eolas
Bainisteoir Suíomh - Teilifís / Scannán
  Eolas
bainisteoir táirge sinsearach digiteach
  Eolas
Bainisteoir Teicniúil Ilmheáin
Bíonn an Bainisteoir Teicniúil Ilmheáin freagrach as comhordú teicniúil na gcodanna éagsúla den tionscadal ilmheáin.
  Eolas
Bainisteoir TF
Déanann an Bainisteoir TF maoirsiú agus bainistiú ar reáchtáil na rannóige ríomhaireachta.
  Eolas
Bainisteoir Tionscadail
Comhordaíonn an Bainisteoir Tionscadail gach gné de thionscadal agus cinntíonn sé/sí go gcríochnaíonn sé de réir an sceidil.
  Eolas
Bainisteoir Tionscadail Ilmheáin
Go bunúsach, is éard atá i gceist le bainistiú tionscadail ná comhordú a dhéanamh ar acmhainní leis an sprioc tionscadail a chur i gcrích.
  Eolas
Bainisteoir Tionscadail TF
Bainistíonn an Bainisteoir Tionscadail TF córais ríomhaireachta in eagraíocht agus déileálann le haon fhadhb a thagann chun cinn.
  Eolas
Bainisteoir Tionscadail. Dearadh Bogearraí
Comhordaíonn an Bainisteoir Tionscadail - Dearadh Bogearraí forbairt agus dearadh bogearraí mar chuid d’fhoireann. Forbraíonn. cruthaíonn agus mionathraíonn sé/sí bogearraí feidhmchláir ríomhaire ginearálta nó sainchláir áirge.
  Eolas
Bainisteoir Urlár - Teilifís / Scannán
  Eolas
Bainisteoirí Acmhainní Daonna & Pearsanra
Bíonn Bainisteoirí Acmhainní Daonna & Pearsanra freagrach as earcaíocht foirne. forbairt inmheánach foirne. oiliúint agus forbairt fostaithe.
  Eolas
Bainisteoirí Córas Ríomhaireachta
Déanann an Bainisteoir Córas Ríomhaireachta pleanáil. stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí i réimsí amhail próiseáil sonraí leictreonacha. córais faisnéise. anailís chóras agus ríomhchlárú.
  Eolas
Bainistíocht Gnó
  Eolas
Bainistíocht Rialála & Scrúdaithe Anailísí Sinsearach
  Eolas
Beachlannóir/Coinneálaí Tráchtála Beach
Ar fheirm thráchtála mealla cothaítear coirceoga beach áit a ndéantar mill, bailítear an mhill agus ansin déantar an mhill sin a dhíol.
  Eolas
Bearbóir
  Eolas
Beochantaóir
Tugann an Beochantóir beatha do bheochan agus chartúin i scannáin agus fístéipeanna ach clár scéalta réamhphleanáilte a leanúint.
  Eolas
Bithcheimiceoir
Déanann an Bithcheimiceoir staidéar ar cheimic ainmhithe agus phlandaí agus anailís ar a gcealla agus ar a bhfíocháin.
  Eolas
Bitheolaí Móilíneach
Déanann taighde ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn roinnt córas sa chill, mar shampla idirghníomhaíocht idir DNA, RNA agus bithshintéis próitéin.
  Eolas
Bitheolaí Muirí
Déanann staidéar ar ainmhithe, ar phlandaí agus ar orgánaigh mhicreascópacha sna farraigí.
  Eolas
Bitheolaí/Micribhitheolaí
Déanann an Bitheolaí/Micribhitheolaí staidéar agus anailís ar bheatha plandaí agus ainmhithe agus bailíonn siad eolas fúthu.
  Eolas
Bláthadóir
Eagraíonn agus dearann an Bláthadóir taispeántais agus crobhaingí bláthanna ag úsáid bláthanna agus plandaí.
  Eolas
Bleachtaire Siopa
Bíonn bleachtaire siopa fostaithe chun gadaíocht a thabhairt faoi deara agus a chosc i siopaí.
  Eolas
Breitheamh
Bíonn an breitheamh i gceannas na cúirte dlí agus déanann breithiúnais bunaithe ar an bhfianaise a chuirtear i láthair agus ar an reachtaíocht reatha, ábhartha.
  Eolas
Bríceadóir
Oibríonn an Brídeadóir ar láithreán tógála ag tógáil ballaí agus struchtúr eile ag úsáid brící. bloc nó ábhar eile.
  Eolas
Bróicéir Árachais
Socraíonn Bróicéir Árachais árachas do dhaoine agus do ghnóthaí agus cuireann comhairle orthu maidir le cúrsaí árachais.
  Eolas
Bróicéir Long
  Eolas
Bróicéir Tráchtearraí
  Eolas
Búistéir
Oibríonn Búistéir i siopa búistéara ag ullmhú feola le díol leis an bpobal.
  Eolas
Búistéir - Mórdhíol
Oibríonn an búistéir mórdhíola le mairteoil, uaineoil agus muiceoil le go mbeadh siad ullamh le díol le búistéirí miondíoltóra, bialanna, tithe ósta agus lónadóirí.
  Eolas
Caomhnóir Músaeim/Gailearaí Ealaíne
Déanann caomhnóirí músaeim/gailearaí ealaíne míreanna a chaomhnú ionas nach lobhfaidh siad. De ghnáth déanann siad speisialú i gcineál amháin míre nó ábhair mar shampla teicstílí, troscán nó péintéireachtaí
  Eolas
Cartlannaí
Eagraíonn an Cartlannaí taifid chartlainne agus forbraíonn córais aicmithe ionas go mbeadh sé éasca rochtain a fháil ar ábhar cartlainne.
  Eolas
Cartúnaí
  Eolas
Ceangaltóir Leabhar (Ceird)
Bíonn baint ag an gCeangaltóir Leabhar le gach cuid den phróiseas clódóireachta tar éis priontála. ag úsáid teicnící láimhe agus uathoibríocha.
 Leathanach taispeána 1 de 7 leathanaigh