Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Abhcóide treorach
  Eolas
Altra - Leanaí
Déanann altraí leanaí cúram de naíonáin, leanaí agus déagóirí. Baineann siad leas as a sainaithí chun freastal ar riachtanais ar leith na leanaí agus a dteaghlaigh agus chun fadhbanna a réiteach.
  Eolas
Altra - Oideasóir
Déanann oideasú ar tháirgí leighis – seo ról nua d’altraí agus do chnáimhsigh in Éirinn.
  Eolas
Altra - Sláinte Phoiblí
Is altra cláraithe cáilithe é/í an tAltra Sláinte Poiblí a chuireann raon seirbhísí cúraim sláinte ar fáil sa phobal.
  Eolas
Altra Déadach/Cúntóir Lialainne
Oibríonn an tAltra Déadach/Cúntóir Lialainne mar chúntóir le fiaclóir in ospidéil dhéadacha agus i saotharlanna déadacha.
  Eolas
Altra Obrádlainne
Comhordaíonn an tAltra Obrádlainne soláthar seirbhísí cúraim othair agus tacaíochta laistigh d’aonad máinliachta.
  Eolas
Altra Síciatrachta
Cabhraíonn an tAltra Síciatrachta le daoine a meabhairshláinte a fheabhsú agus a chothabháil agus is féidir ról oideachais a bheith aige/aici maidir le cosc ar thinneas síciatrach.
  Eolas
Altra – Ginearálta
Oibríonn an tAltra Ginearálta in ospidéal nó i gclinic ag déanamh cúraim d’othair agus ag cabhrú le dochtúirí agus máinlianna.
  Eolas
Altra – Míchumas Meabhrach
Freastalaíonn an tAltra seo ar riachtanais speisialta daoine meabhair-éislinneacha. ag obair i seirbhísí cónaithe nó seirbhísí pobail.
  Eolas
Bainisteoirí Acmhainní Daonna & Pearsanra
Bíonn Bainisteoirí Acmhainní Daonna & Pearsanra freagrach as earcaíocht foirne. forbairt inmheánach foirne. oiliúint agus forbairt fostaithe.
  Eolas
Ceann Foirne TF
Bíonn an Ceann Foirne TF freagrach as foireann daoine. á spreagadh chun spriocanna sástachta custaiméirí a chomhlíonadh.
  Eolas
Ceannaire Foghlama & Forbartha
  Eolas
Círichleachtóir
Déanann an Círichleachtóir cúram d’othair le fadhbanna sa mhuineál. sa droim agus ailt eile gan leigheas nó máinliacht a úsáid.
  Eolas
Cnáimhsí
Déanann Cnáimhsí cúram de mhná ag iompar linbh le linn an toirchis agus na breithe.
  Eolas
Cóitseálaí saoil
  Eolas
Cóitseálaí/Teagascóir Spóirt
Traenálann agus cóitseálann an Cóitseálaí/Teagascóir Spóirt lúthchleasaithe agus lucht spóirt. ag cabhrú leo a dteicnící agus a bhfeidhmíocht a fheabhsú.
  Eolas
Comhairleoir
Éisteann Comhairleoir le daoine agus iad ag réiteach a bhfadhbanna pearsanta. chomh maith le tacaíocht a thabhairt dóibh agus iarracht a dhéanamh cabhrú leo.
  Eolas
comhairleoir foghlama & forbartha
  Eolas
Comhairleoir Gairme
Oibríonn i gcoláistí 3ú leibhéal agus in ollscoileanna ag soláthar eolais agus treorach do mhic léinn maidir le dul chun cinn san oideachas nó post a fháil.
  Eolas
Comhairleoir Treorach Príobháideach
  Eolas
Cúltaca an Gharda
Is é feidhm Chúltaca an Gharda Síochána tacú le hacmhainní na nGardaí.
  Eolas
Cumhartheiripeoir
  Eolas
Cúntóir Altranais/Cúraim Sláinte
Oibríonn cúntóirí cúraim sláinte in ospidéal nó sa phobal faoi threoir gairmí cháilithe cúraim sláinte.
  Eolas
Cúntóir Baile
Cuireann cúntóirí baile cúnamh ar fáil do dhaoine a bhfuil cabhair uathu maireachtáil ina mbaile féin mar thoradh ar bhreoiteacht, ar fhadhb míchumais nó meabhairshláinte, nó a bhfuil tacaíocht fhisiceach ag teastáil uathu ar chúis éigin eile.
  Eolas
Cúntóir Creise
Soláthraíonn an Cúntóir Creise seirbhís cúraim lae do thuismitheoirí le páistí óga.
  Eolas
Cúntóir Cúraim Leanaí
Cabhraíonn an Cúntóir Cúraim Leanaí le cúram leanaí i láithreáin chúraim leanaí éagsúla. cabhraíonn chomh maith le heagrú gníomhaíochtaí caithimh aimsire agus le monatóireacht ar leas ginearálta an linbh.
  Eolas
Cúntóir Cúram Leanaí
  Eolas
Cúntóir in Ionad Fóillíochta
Cabhraíonn an Cúntóir in Ionad Fóillíochta le hoibríochtaí laethúla d’áis chaithimh aimsire. cinntíonn sábháilteacht. spreagann rannpháirtíocht agus dáileann garchabhair nuair is gá.
  Eolas
Cúntóir Ranga
Bíonn cúntóirí ranga ag obair faoi mhaoirseacht an mhúinteora cháilithe agus cuidíonn siad leis na gníomhaíochtaí ranga agus ar chláir foghlama.
  Eolas
Cúntóir Riachtanas Speisialta
Cuireann cúntóirí riachtanas speisialta cúnamh ar fáil le leanaí a bhfuil deacrachtaí foghlama, fisiceacha nó iompraíochta acu.
  Eolas
Eagraí Cabhrach Baile
  Eolas
Fisiteiripeoir
Déanann an Fisiteiripeoir cúram de dhaoine atá ag bisiú tar éis tinnis nó gortaithe. Úsáidtear gleacaíocht agus suathaireacht mar chuid den chóireáil.
  Eolas
Freastalaí Amharclainne/Pictiúrlainne
Bíonn an freastalaí amharclainne/pictiúrlainne i mbun roinnt tascanna éagsúla, mar shampla ticéid a dhíol agus a sheiceáil, an pobal a threorú chuig an suíochán cuí agus pasáistí agus bealaí amach a choinneáil saor ó chonstaic.
  Eolas
Freastalaí Músaeim/Gailearaí Ealaíne
Oibríonn freastalaithe músaeim i ngailearaí nó i músaem chun cuidiú le cuairteoirí agus a chinntiú nach ndéantar damáiste do na saothair ealaíne/míreanna atá ar taispeáint.
  Eolas
Freastalaithe
Oibríonn Freastalaí in óstán. i siopa caife. i mbialann nó aon áit eile a sheirbheálann bia agus deoch. Réitíonn siad boird. tógann siad orduithe. seirbheálann siad bia agus deoch. agus glanann siad boird.
  Eolas
Gairmthreoraí
Tugann an Gairmthreoraí treoir agus comhairle do dhaoine óga agus iad ag roghnú slí bheatha.
  Eolas
Gairmthreoraí - Oideachas d'Aosaigh
Cuireann eolas agus treoir ar fáil maidir le deiseanna oideachais, oiliúna agus oibre do ghrúpaí imeallaithe mar shampla daoine dífhostaithe nó daoine faoi mhíchumas agus rannpháirtithe ar chúrsaí VTOS, ar chláir litearthachta do dhaoine fásta agus ar chláir oideachais pobail.
  Eolas
Garda
Coinníonn an Garda riail agus reacht mar bhall den Garda Síochána i bPoblacht na hÉireann.
  Eolas
Giolla turais/Ionadaí ionad saoire
Soláthraíonn an Giolla Turais/tionadaí Ionaid Saoire comhairle agus cabhair do lucht saoire ar shaoire láneagraithe agus thurais.
  Eolas
Léachtóir - Breisoideachas
Déanann léachtóirí in earnáil an bhreisoideachais ábhair acadúla nó gairme a theagasc do mhic léinn.
  Eolas
Léachtóir. 3ú Leibhéal
Ullmhaíonn agus tugann Léachtóir 3ú Leibhéal léachtaí do mhic léinn bunchéime nó iarchéime ar ábhair speisialaithe.
  Eolas
Múinteoir - Corpoideachas
Oibríonn an Múinteoir Corpoideachais le forbairt mac léinn trí mheán na gleacaíochta agus an oideachais sláinte.
  Eolas
Múinteoir - Ealaín agus Dearadh
Múineann siad scileanna ealaíne, dearaidh agus ceardaíochta do mhic léinn.
  Eolas
Múinteoir Bunscoile
Ullmhaíonn an Múinteoir Bunscoile ceachtanna agus teagascann páistí óga sna chéad bhlianta ar scoil.
  Eolas
Múinteoir Iar-bhunscoile

Ullmhaíonn an Múinteoir Iar-bhunscoile ceachtanna agus teagascann déagóirí i rang iar-bhunscoile nó coláiste.

  Eolas
Múinteoir Montessori
Oibríonn an Múinteoir Montessori le forbairt réamhscoile páistí ag úsáid teoiricí agus cleachtas an Dr. Maria Montessori.
  Eolas
Múinteoirí Oideachais Bunscoile & Naíonra
Teagascann Múinteoirí Oideachais Bunscoile agus Naíonra scileanna bunúsacha acadúla agus sóisialta do mhic léinn i scoileanna poiblí nó príobháideacha ag an leibhéal bunscoile. chomh maith le scileanna múnlaitheacha eile.
  Eolas
Oibrí Óige
Tacaíonn le forbairt phearsanta agus shóisialta daoine óga trí mheán a rannpháirtíocht dheonach.
  Eolas
Oibrí cabhrach/daonnúil
De ghnáth bíonn oibrithe cabhrach/daonnúla ag obair i dtíortha eile, chun a chinntiú go ndéantar cúnamh daonnúil a dháileadh go héifeachtach ar dhaoine atá ina gcónaí in áiteanna ina raibh tubaiste de dhéantús an duine nó tubaiste nádúrtha.
  Eolas
oibrí club poist
  Eolas
Oibrí Cúraim Shóisialta
Cuireann oibrithe cúraim shóisialta cabhair agus tacaíocht ar fáil do dhaoine, a mbíonn cúnamh sa teach ag teastáil uathu mar gheall ar a n-aois, ar fhadhb fhisiceach nó fadhb mheabhairshláinte nó toisc go bhfuil siad faoi dhian-mhíchumas foghlama.
  Eolas
Oibrí Forbartha Pobail
Oibríonn le daoine aonair, le teaghlaigh nó le pobail iomlána chun cuidiú leo seilbh a ghlacadh ar a saol féin agus fheabhas a chur ar a saol.
  Eolas
Oibrí Sóisialta - Cúram Sláinte
Cabhraíonn an tOibrí Sóisialta le daoine a bhfuil fadhbanna sóisialta acu de thairbhe tinnis nó míchumais.
  Eolas
Oibrí Toghcheantair
Oibríonn an tOibrí Toghcheantair thar ceann ionadaí polaitiúil. ag déanamh teagmhála idir ionadaithe agus toghthóirí agus a bpobail ar cheisteanna laethúla.
  Eolas
Oibrí Treorach Comhpháirtíochta
  Eolas
Oibrí Treorach Cumais
  Eolas
Oibrí treorach pobail
  Eolas
Oifigeach caidrimh foirne
Soláthraíonn an tOifigeach Caidrimh Foirne tacaíocht taighde. riarachán. agus idirbheartaíocht do na Bainisteoirí Caidrimh Foirne.
  Eolas
Oifigeach cáis / cóitseálaí poist
  Eolas
Oifigeach Faisnéise - Treoir d'Aosaigh
Tacaíonn le gnáthfheidhmiú laethúil na seirbhíse gairmthreorach san oideachas d’aosaigh. Cuireann eolas agus comhairle chun dáta, atá éasca le tuiscint agus beacht, ar fáil do dhaoine a lorgaíonn an tseirbhís sin.
  Eolas
Oifigeach Leasa Pobail
Cuidíonn le daoine na sochair leasa shóisialaigh a bhfuil siad ina dteideal a fháil.
  Eolas
Oifigeach Oideachais Pobail
Bíonn tionscadail oideachais pobail dírithe ar an bhfoghlaim a chur chun cinn agus ar thacaíocht oideachais a sholáthar i bpobail áitiúla chun idir dhaoine agus phobail a spreagadh ó thaobh na forbartha oideachais de.
  Eolas
Oifigeach Pearsanra
Earcaíonn. traenálann agus forbraíonn an tOifigeach Pearsanra foirne. déanann maoirseacht ar scéimeanna foirne agus eagraíonn ócáidí sóisialta na cuideachta.
  Eolas
Oifigeach Promhaidh
Feidhmíonn an tOifigeach Promhaidh mar oibrí sóisialta d’áitritheoirí agus do dhaoine a scaoileadh as an bpríosún le gairid.
  Eolas
Oiliúnóir Foirne
Déanann oifigigh oiliúna riachtanais oiliúna na foirne a aithint, agus déanann pleanáil agus eagrú ar chláir oiriúnacha oiliúna.
  Eolas
Paraimhíochaineoir
Tugann an Paraimhíochaneoir cóireail gharchabhrach do dhaoine tinne nó gortaithe i láthair réamhospidéil.
  Eolas
Sagart /Bean Rialta
Freastalaíonn an Sagart/Bhean Rialta ar a bpobal creidimh trí cheannasaíocht a dhéanamh ar ghníomhartha adhartha agus a gcreidimh a chraobhscaoileadh.
  Eolas
Seirbhís Fostaíochta Áitiúil - Idirghabhálaí
  Eolas
Síciteiripeoir
Tá síciteiripeoirí oilte le bheith in ann cuidiú le daoine anásta, chun go bhfaighidís faoiseamh ón bhfulaingt phearsanta agus cuidiú leo athruithe a dhéanamh ina saol.
  Eolas
Sláinteolaí Déadach
Soláthraíonn an Sláinteolaí Déadach cúram fiacla agus cóir agus comhairle sláinteachas béil d’othair fiaclóireachta.
  Eolas
Snáthaidpholladóir
Tugann Snáthaidpholladóir cóir leighis do dhaoine breoite trí shnáthaidí a chur i bpáirteanna speisialta den chorp chun faoiseamh a thabhairt ó phian agus ó thinneas.
  Eolas
Teagascóir Aeraclaíochta
Teagascann an Teagascóiir seo modhanna corpacmhainne aeróbacha agus anaeróbacha le ceol. chomh maith le hoiliúint a thabhairt iontu agus iad a thaispeáint.
  Eolas
Teiripeoir Ealaíne
Is comhairleoir an Teiripeoir seo a speisialaíonn in ealaíona amhail na meáin sloinnte.
  Eolas
Teiripeoir Saothair
Déanann an Teiripeoir Saothair measúnú ar riachtanais athinmheacháin fhisiceacha agus mheabhracha an othair agus déanann clár a phleanáil chun cabhrú leis an othar sin.
  Eolas
Teiripeoir Spóirt
  Eolas
Teiripeoir Suathaireachta
Baineann úsáid as na lámha agus na géaga chun fíocháin an choirp a bhrú agus a láimhseáil chun feabhas a chur ar shláinte mheabhrach agus fhisiceach an chliaint.
  Eolas
Teiripeoir Urlabhra & Teanga
Déanann an Teiripeoir Urlabhra agus Teanga cóireáil ar dhaoine a bhfuil bac sa chaint acu nó deacracht acu ag foghlaim teanga agus oibríonn leo.
  Eolas
Tionscnóir Turais
Déanann tionscnóirí turas saoirí pacáiste a eagrú, agus déantar iadsan a dhíol trí bhróisiúir an ghníomhaire taistil nó déantar margaíocht orthu go díreach leis an bpobal.
  Eolas
Traenálaí Ríomhaireachta / Teagascóir
  Eolas
Treoraí Gníomhaíochtaí Allamuigh
Oibríonn le daoine ar sheisiúin gníomhaíochta lasmuigh agus ar thurais, nó múineann scileanna dóibh i raon gníomhaíochtaí lasmuigh, mar shampla dreapadóireacht, treodóireacht, rópadóireacht, agus curachóireacht nó cnocadóireacht.